"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030983
Đang truy cập:85

NHỮNG HUYỀN NHIỆM TRONG TÂN ƯỚC-

pills for abortion

abortion pill ph

 

Trong thời kỳ từ A-đam đến Môi-se, và thời kỳ từ Môi-se đến Chúa Jesus mọi sự đều được tiết lộ, phô bày, không có điều gì là huyền nhiệm cả. Cũng sẽ y như vậy trong thiên hi niên và trời mới đất mới. Mọi sự sẽ được tiết lộ, và sẽ không còn huyền nhiệm nữa. Nhưng từ Chúa Jesus giáng sanh đến vương quốc thiên hi niên, mọi sự đều là huyền nhiệm.


   Có tất cả 12 huyền nhiệm trong Tân ước như sau, mà tất cả đều sẽ được hoàn tất, được kết thúc khi kèn thứ bảy thổi lên, vào lúc cuối cơn đại nạn.
   Các sự huyền nhiệm nầy đã giấu kín trải các thời đại trước: Rô. 16:25; Eph. 3:5; Col.1:16.

1. Huyền Nhiệm Của Sự Kỉnh kiền: 1 Tim. 3:16
   “Ai cũng nhận lẽ huyền nhiệm của sự kỉnh kiền là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt...”
   “Sự kỉnh kiền” có nghĩa là “giống như Đức Chúa Trời”. Huyền nhiệm nầy là Christ được tỏ ra trong xác thịt, tức là Đức Chúa Trời sống hiển lộ trong Jesus. Ngày nay Đức Chúa Trời còn sống hiển lộ trong hội thánh. Đó là sự kỉnh kiền. Sinh hoạt hội thánh là Đức Chúa Trời biểu lộ ra.

2. Huyền Nhiệm Của Đức Chúa Trời Là Christ: Col. 2:2,9.
   “Lẽ huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Christ”. Sách Cô-lo-se bày tỏ huyền nhiệm của Đức Chúa Trời là Christ. Đức Chúa Trời thì huyền nhiệm, Christ là hiện thân, là sự nhục hóa, sự cô đọng, là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời.

3. Huyền Nhiệm Của Christ Là Hội Thánh Phổ Thông: Eph. 3:4.
   “Anh em đọc đến thì có thể rõ sự hiểu biết của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ”
   Epheso là sách bày tỏ huyền nhiệm của Christ là hội thánh. Christ cũng là một huyền nhiệm, hội thánh như Thân thể Ngài, biểu hiện Ngài. Huyền nhiệm nầy là cuộc gia tể của Đức Chúa Trời, phân phát Christ là hiện thân Đức Chúa Trời vào tuyển dân Đức Chúa Trời, để sản xuất Thân Thể Christ và làm gia tăng sự hiện thân của Đức Chúa Trời trong Christ, và Đức Chúa Trời có sự biểu hiện tập thể.
   Eph.5:32 nói vợ chồng A đam là một thịt. Ê-va là một hình thức khác, là sự gia tăng của A-đam. Hội thánh là hình thức khác của Christ.

4. Huyền Nhiệm Của Phúc Âm: Eph. 6:19; 3:6-10; Col4:3.
   “Lẽ Huyền nhiệm của Christ...ấy là các dân tộc ở trong Christ Jesus nhờ phúc âm mà đồng thừa kế, đồng Thân Thể và đồng dự lời hứa”.
   Hội thánh Tân ước gồm có các tín đồ các dân tộc và cơ đốc nhân Do thái. Tín đồ ngoại bang đồng thừa kế, đồng một Thân Thể, đồng dự lời hứa Cựu ước, về mọi phước hạnh cuộc gia tể Tân ước mà Chúa dành cho dân Israel tin Ngài. Thí dụ các lời hứa: Sáng 12:3; 28:14; 22;8, Esai 9:6. Xem Galati 3:14.

5. Huyền Nhiệm Về Christ Nội Cư: Col. 1:16-27.
   “Lẽ huyền nhiệm đã giấu kín từ các đời...nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài...Đức Chúa Trời...tỏ cho họ biết sự giàu có về vinh hiển của lẽ huyền nhiệm đó ở giữa các dân tộc là thể nào, tức là Christ ở trong anh em là hi vọng về vinh quang”.
   Christ là sự sống bên trong chúng ta, rất huyền nhiệm. Nhiều thánh đồ không lưu tâm huyền hiệm nầy.

6. Huyền Nhiệm về Sự Sống Lại và Sự Biến Hóa Các Thánh Đồ: 1Cor. 15:51-52:
   “Tôi (Phao-lô) tỏ cho anh em một sự huyền nhiệm: chúng ta không ngủ hết, nhưng thảy đều sẽ biến hóa...”
   Đây là một huyền nhiệm gây nhiều tranh luận giữa vòng dân Chúa kể từ thời cuộc Cải Chánh đến giờ. Tất cả thánh đồ sẽ được biến hóa và cất lên trước cơn đại nạn, hay là chỉ có những người đắc thắng mới được cất lên? Chúng ta xem thêm 1 Tes. 4:15-17. 2 Tes. 2:1-3.
  Kèn thứ bảy thổi vào gần cuối đại nạn.

7. Huyền Nhiệm Về Nước Trời: Mathio 13:
   Mathio 13: chép 7 ẩn dụ của Chúa Jesus. Đó là 7 huyền nhiệm về nước trời (vương quốc các từng trời). Bảy huyền nhiệm nầy rất huyền diệu.
Mathi 13:10-11 chép, “ các môn đồ đến cùng Ngài và hỏi rằng: sao Thầy phán cùng chúng bằng thí dụ như vậy? Ngài đáp rằng: đã ban cho các ngươi được biết huyền nhiệm của nước trời, song không ban cho họ” (người dân vô tín).
  Xin Chúa cho chúng ta hiểu được 7 huyền nhiệm nầy về nước trời.

8. Huyền Nhiệm Về Sự Đui Mù Của Israel: Rô. 11:25.
   “Anh em ơi, tôi chẳng muốn anh em không biết sự huyền nhiệm nầy, e anh em tự khoe mình là khôn ngoan chăng, ấy là sự cứng cỏi đã xen vào dân Israel đôi phần cho đến khi nào số các dân tộc được đầy đủ”.
   Sự vô tín của Israel có ảnh hưởng mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi và ban tứ của Ngài đối với họ không hề thay đổi. Cuối cùng dân Israel sẽ được cứu chuộc. Xem Rô. 11:1-4; 11-12; 16-24.

9. Huyền Nhiệm Sự Bất Pháp: 2 Tes. 2:7:
   “Vì sự huyền nhiệm của sự bất pháp đang hành động rồi, song hiện nay chỉ còn có một vị ngăn cản thôi, đến khi vị ấy phải cất đi, bấy giờ kẻ bất pháp kia sẽ hiển lộ...”
   Đa số thánh đồ chưa hiểu huyền nhiệm nầy. Con người đại tội, con trai sự hư mất và kẻ bất pháp là ai? Đó là sự huyền nhiệm về cơn đại nạn.

10. Huyền Nhiệm 7 Ngôi Sao Và 7 Giá Đèn: Khải. 1:20:
   “Sự huyền hiệm về 7 ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu Ta, và về 7 giá đèn bằng vàng đó, thì 7 ngôi sao là các sứ giả của 7 hội thánh, còn 7 giá đèn là 7 hội thánh vậy”.
   Ngôi sao là sứ giả, là người đắc thắng trong mỗi hội thánh địa phương. Đây không nhất thiết phải là mục sư chủ tọa hay trưởng lão theo chức danh. Đức Linh là ngọn đèn, hội thánh chỉ là chơn đèn mà thôi.

11. Huyền Nhiệm Của Đức Tin: 1 Tim 3:9; 1:19:
   “Phải giữ lẽ huyền nhiệm của đức tin trong lương tâm trong sạch...giữ đức tin và lương tâm tốt. Có mấy kẻ vì đã bỏ đức tin ấy, nên đức tin họ bị đắm chìm”.
   Lương tâm xấu, lương tâm mắc tội làm cho đức tin chìm đắm. Lương tâm xấu sẽ dẫn đến tình trạng bội đạo, không duy trì nỗi niềm tin mọi lẽ thật đã tin. Đức tin chìm đắm không đủ sức tin mọi lẽ thật trong Kinh thánh. Đây là huyền nhiệm nhiều thánh đồ bỏ qua và coi thường, nên nếp sống cơ đốc của họ sa bại.

12. Huyền Nhiệm Ba-by-lôn Lớn: Khải 17:5, 7:
   “Trên trán ả có ghi một danh: Huyền nhiệm Babylonlớn, mẹ của các dâm phụ và của mọi vật gớm ghê trên trái đất”.
   Huyền nhiệm nầy rất bí ẩn. Vì có đến hai Babylon là:Babylon vật chất và Babylon tôn giáo. Những gì là haiBabylon đó? --Kinh thành Rome  Vatican. Ai là Đại dâm phụ, là mẹ, và những ai là các dâm phụ con ? Xin Chúa soi sáng cho chúng ta. Amen.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2