"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4678222
Đang truy cập:183

BẠN HỮU THẦN THƯỢNG CỦA CHÚA JESUS-


-
Từ trước năm 1975 tại Việt Nam đã có một tà giáo lớn, rất giàu có. Thành viên của họ rất chuyên cần đi gõ cửa rao giảng giáo lý của họ cho mọi tư gia của Cơ Đốc nhân chân chính, nếu họ biết địa chỉ ngôi nhà ấy. Chung quy giáo lý họ là phủ nhận thần tánh của Chúa Jesus. Họ nói rằng Chúa Jesus chỉ là một vị thiên sứ trưởng làm đấng trung bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ nhìn nhận rằng Đức Jehovah là Chúa Jesus.
Hôm nay tôi xin tương giao về những Bạn Hữu thần thượng của Chúa Jesus mà Kinh thánh có khải thị.
Trong giáo lí truyền thống, hội thánh chung tin Đức Chúa Trời ba ngôi hay Chúa ba ngôi, như có ba Đức Chúa Trời. Ngôi hai xuống trần thì hai ngôi kia ở lại. Khi ngôi hai về trời, ngôi ba xuống thay thế. Tôi thích gọi Ngài là Đức Chúa Trời Tam Nhất (the triune God). Ngài là Tam vị Nhất Thể thần thượng, ba trong một và một trong ba. Có sự phân biệt về thân vị của Ba, nhưng không có sự tách biệt của Tam Vị. Khi Một Vị công tác, thì tạm gọi là Hai Vị kia vẫn ở trong và ở cùng với Vị đó để đồng công. Tam Vị đồng đẳng, và về nhân tính của Chúa Con, thì nhân tính đó thấp hơn Đức Chúa Trời tam nhất một chút.
-
1. Nhã Ca 5:1, “Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi! Ta có hái một dược và hương liệu ta, Ăn tàng mật ong với mật ong ta, Uống rượu với sữa ta. Hỡi Các Bạn, hãy ăn; hỡi các Ái Hữu, khá uống cho nhiều!”
Theo bản Pháp văn và Anh Văn, chữ “Các Bạn” là Amis và Friends, còn chữ “Ái Hữu” là: “beloved Ones”, hay “Mes bien-Aimés”. Trong câu kinh thánh nầy, Chúa Jesus là Lương Nhân, Ngài đáp lời mời của người yêu và bước vào miếng vườn là hội thánh để dự tiệc. Lương Nhân là một Thân vị trong Tam Vị nhất thể thần thượng, nên Bạn Hữu của Ngài ở đây số nhiều, đó là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Linh. Câu Nhã ca 5:1 nầy mặc khải rằng Chúa Jesus là Bạn Hữu của Đức Chúa Trời, và ngang hàng với Đức Chúa Trời Tam nhất.
-
2. Ê-sai 48:16, “Các ngươi hãy đến gần ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu Ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, Ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ, Chúa Giê-hô-va, và Thần (Linh) của Ngài, sai Ta đến”.
Trong câu Kinh thánh trên đây, chúng ta thấy Chúa Jehovah và Linh của Ngài đã sai “Ta” đến. “Ta” ở đây là Ai? Có phải là tiên tri Ê-sai không? “Ta“ nầy là Đấng đã nói năng cách dài dòng từ câu 12 ở trên đến câu 16 đó. Ngài nói, “Các ngươi hãy đến gần Ta, và nghe điều nầy: Từ lúc ban đầu Ta chưa từng nói cách kín giấu. Vừa lúc có sự ấy, Ta đã ở đó rồi” (Câu 12). --Ngài là Đấng Tạo Hóa đã giương các từng trời ra, Ngài được Chúa Jehovah là (Chúa Cha) và Thánh Linh sai phái vào thế giới để trở thành con người.
Như vậy tiên tri Ê-sai được Chúa mặc khải và viết rằng Đấng Tạo Hóa là Jesus, cũng đồng đẳng với hai thân vị kia trong Tam Vị Nhất Thể. Khi tôi sai con tôi ra chợ, thì nó đi, chứ tôi thì ở nhà, nhưng khi Đức Jehovah sai Đấng Tạo Hóa (mà cũng là Đức Jehovah) thì Ngài ở trong và đi cùng Đấng Tạo Hóa đó, vì trong Đấng Tam nhất thì có sự phân biệt nhau trong thân vị, nhưng không tách biệt trong chức năng, vì Tam Vị là một, và ở trong nhau đến đời đời.
-
3. Xa cha ri 2: 8-11, “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai Ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Vì nầy, ta sẽ vảy tay lên trên chúng nó, chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai Ta đến. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ; vì nầy, Ta đến, và Ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va, và trở nên dân Ta; Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai Ta đến cùng ngươi”
Cụm từ “sai Ta đến” chép 3 lần. Câu nầy rất khó hiểu cho trí năng thiên nhiên. Tà giáo trên đây không thể chấp nhận điều nầy, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai “Ta” mà Ta cũng là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thì cũng như Ê-sai 48 :12, 16 đã nói, chính Đức Giê-hô-va đã sai Đức Giê-hô-va (là Jesus ) đã đến thế giới nầy. Bạn thấy và tin như vậy không?
Tôi lặp lại rằng cả “Ngài” và “Ta” đều ám chỉ Jehovah vạn quân. Điều nầy có nghĩa Jehovah vạn quân vừa là Đấng Sai Phái (C.9, 11) và là Đấng được sai phái. Jehovah là Đức Chúa Trời Tam nhất. Câu nầy có nghĩa một của ba trong Thần Cách, ám chỉ “Ngài”, đã sai phái một Đấng khác trong Tam Vị, ám chỉ “Ta”. Đấng đã sai phái chắc chắn là Chúa Cha, và Đấng được sai phái là Chúa Con (Giăng 5:36b, 6:57b; 8:16). Cả hai Đấng đều là Jehovah.
-
4. Xa Cha 13: 6-7, “Nếu ai hỏi rằng: Những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng: Ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà Bạn ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta, và nghịch cùng người làm Bạn Hữu Ta; hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tản lạc; và Ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ”.
Mathio 26: 31, Mác 14:27, Giăng 16:32 chép, “Bấy giờ Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Đêm nay hết thảy các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ Ta; vì có chép rằng: 'Ta sẽ đánh kẻ chăn, thì bầy chiên sẽ tan tác.'- Jêsus nói cùng môn đồ rằng: “Hết thảy các ngươi đều sẽ vấp phạm; vì có chép rằng: “Ta sẽ đánh kẻ chăn, thì chiên sẽ tan tác.-- Bây giờ các ngươi tin chăng? - Nầy, giờ sắp đến, thật đến rồi, các ngươi sẽ tan tác, ai đi đường nấy”-
Ba câu kinh thánh nầy của Mathio, Mác và Giăng, bày tỏ rằng Chúa Jesus là Đấng Chăn chiên, Ngài sẽ bị gươm của Đức Giê hô va đánh. Ngài sẽ bị thương tích ở cánh tay, là bị đóng đinh, rồi bầy chiên là các môn đồ đầu tiên sẽ tan tác. Còn con nhỏ bị hãm hại là dân Israel sẽ bị quân La Mã sát hại vào năm 70 S.C, tức là sau khi Chúa Jesus đã chết. Trong Xa cha ri chương 13 câu 6, Đấng Chăn Chiên nói Chúa Jehovah là Bạn của Ngài, và Đức Giê-hô va cũng nói rằng Đấng Chăn Chiên (Jesus) cũng là Bạn Hữu của Ngài (Đức Jehovah). Đấng nầy gọi Đấng kia là Bạn, vì Hai Vị đồng đẳng.
-
5. Lu ca 15: 5,6, 9-10, “Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó trên vai, Về đến nhà rồi, bèn mời các bạn hữu và láng giềng họp lại, mà rằng: 'Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên mất.'-- Khi tìm được rồi, bèn mời bạn hữu và kẻ lân cận họp lại, mà rằng: 'Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được quan tiền mất.' 1 Ta nói cùng các ngươi, cũng vậy, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời có sự vui mừng cho một tội nhân ăn năn.”
Dù trong Giăng 15: 15 chép, “Ta chẳng còn gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha ta”. Theo một phương diện, chúng là là bạn hữu của Chúa Jesus và Abraham là bạn bè của Đức Chúa Trời (Gia 2:23b), nhưng chúng ta vẫn là tạo vật, đời đời không bao giờ được đồng đẳng với Đức Chúa Trời, như Bạn Bè ngang hàng nhau được.
Trong Lu ca 15, Đấng Chăn Chiên là Chúa Jesus ra đi tìm chiên lạc. Khi tìm được rồi, Ngài đem chiên về nhà và mời Bạn Hữu cùng láng giềng đến để chung vui mừng với mình. Các bạn nghĩ những Ai là Bạn Của Đấng Chăn Chiên, và ai là kẻ lân cận của Ngài? Các bạn nhớ rằng từ ngữ “Bạn” ở số nhiều (Friends). --Không ai có thể làm Bạn của Chúa Jesus trừ ra Đức Chúa Trời Cha và Đức Thánh Linh, và láng giềng của Ngài là các thiên sứ, vì Lu ca 15:10 chép rằng các thiên sứ trên trời vui mừng khi thấy có một tội nhân ăn năn.
Kết luận:
Tóm lại, Tam Vị Nhất Thể thần thượng là Tam Vị đồng đẳng và là Bạn Bè của nhau, như lời thơ nầy:
Tam Nhất--Vinh Quang,--Đồng hàng;--Phân biệt,--Vẫn kết;--Cha là,--Nguồn ra;--Con Một,--Đường thật;--Còn Linh,--Biểu minh;--Tam vị,--Vô thỉ;--Ba ngôi,--Đời đời;--Amen!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2