"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030831
Đang truy cập:19

Kẻ Được Xức Dầu Của Đức Jehovah-


Thi thiên 105:14-15, “Ngài không cho ai áp bức họ; Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng: “Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta, Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta!”
1 Samuel 24:7, “Ông nói với các thuộc hạ: “Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội với chúa ta, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì Sau-lơ là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.”
Công vụ 11:26, “Ấy cũng ở An-ti-ốt mà môn đồ được gọi là Cơ-đốc đồ trước nhứt”
Hebrew 1:9, “Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã lấy dầu vui vẻ xức cho Chúa. Trổi hơn đồng bạn của Chúa.”
Thi thiên 45:6-7. “Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn” (BDM).
Tác giả thi thiên 105 nói rằng ba vị tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob là những người được Chúa xức dầu, nên những vua chúa hay người nào đó trong thời ấy, như vua Abimelec hay Ích ma ên, Ê sau, nếu đụng đến các vị ấy thì Chúa sẽ bênh vực họ, và hình phạt kẻ ác. Các tổ phụ đó là những người được sự xức dầu của Chúa cách độc đáo.
Dù mình đã được Chúa xức dầu rồi, nhưng David kinh sợ và không dám hại người được xức dầu trước ông là vua Sau-lơ. Dù lúc đó Sau-lơ đã bị Chúa loại bỏ, nhưng hễ ai đụng chạm đến ông thì người ấy không thể không bị Chúa trừng phạt.
Đa số tín đồ ngày nay không hiểu khác biệt của hai chế độ Cựu ước và Tân ước, nên họ áp dụng sự xức dầu trên Abraham và trên vua Sau-lơ để làm thuẫn đỡ cho thiên chức của hàng giáo phẩm như linh mục, mục sư hôm nay. Dù có nhận ra sự hư hoại của các linh mục, mục sư, họ cũng không dám đụng đến “các tôi tớ” đó của Chúa. Nhưng nếu bạn thấy ánh sáng Tân ước về sự xức dầu, bạn sẽ không còn thần tượng hóa các nhà lãnh đạo hội thánh hôm nay cách mù quáng như vậy.
Trong Công vụ chương 11, ông Lu ca bày tỏ mọi người tin Chúa Jesus đều được gọi là Cơ Đốc đồ, Christ nhân, Ky tô hữu, hay người Christ.-- là người được Đức Chúa Trời xức dầu—vì Đấng Christ là Đấng chịu xức dầu, nên những tín đồ của Ngài, người Christ, cũng phải là người chịu Đức Chúa Trời xức dầu bằng Thánh Linh.
Hebrew 1:9 trích dẫn lời của Thi thiên 45:6-7 giải thích Đấng Christ được Đức Chúa Trời xức dầu nhiều hơn, trổi hơn “các đồng bạn” (tín đồ) của Ngài—là các Cơ Đốc nhân.
Tôi tin trong hội thánh Tân ước hôm nay, Đức Chúa Trời ban cho một số người có ân tứ, ta lâng, chức năng, chức vụ và sự xức dầu nhiều hơn, tôn quý hơn các tín đồ bình thường. Nhưng nói chung, mọi tín đồ Tân ước đều có địa vị được Đức Thánh Linh xức dầu như nhau. Hôm nay không còn sự độc quyền được xức dầu của vua, tiên tri, thầy tế lễ như thời cựu ước
Bệnh loạn thị thuộc linh làm cho nhiều người đã lợi dụng đặc quyền được xức dầu của vua Sau-lơ theo chế độ Cựu ước để hù dọa tín đồ dốt nát, kỉnh kiền, hầu làm bình phong che chở cho địa vị bất khả xâm phạm của đảng Nicola, ăn trên ngồi trước của họ.
Kinh Tân ước chỉ dạy dỗ rằng: “Cũng vậy, hỡi kẻ trẻ tuổi, hãy thuận phục kẻ lớn tuổi. Phải, hết thảy anh em hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà hầu việc lẫn nhau, vì “Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”- “Hãy coi các trưởng lão khéo lãnh đạo là đáng được tôn trọng bội phần, nhứt là những người chịu lao khổ trong việc truyền đạo và dạy dỗ”- (1 Phiero 5:5; 1 Tim. 5:17).
Hỡi các bậc chăn dân Chúa, hãy vứt bỏ “lá bùa hộ mệnh” ảo là sự xức dầu theo chế độ cựu ước- Hãy làm đầy tớ phục vụ dân Chúa. Đừng tự thị cỡi trên đầu trên cổ dân Chúa. Vì họ cũng đã được xức dầu như anh em. Hãy làm nô lệ phục vụ tín đồ, họ sẽ nhận biết công khó của anh em và kính trọng anh em chẳng sai.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2