"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544529
Đang truy cập:128

SỰ CỨU RỖI LÀ CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA KINH THÁNH?-

 

 Vào hạ tuần tháng 11 năm 2013 vừa qua tôi có gặp một anh em trong Chúa. Anh đang được các giáo sư trường Kinh Thánh huấn luyện để trở thành người chăn bầy. Anh nói với tôi, “các giáo sư dạy rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là chủ đề chính của Kinh thánh. Điều đó có đúng không?” Tôi trả lời “không phải, chủ đề đó còn thiếu”. Sự tương giao của chúng tôi về chủ đề chính của Kinh thánh vào ngày hôm đó là duyên cớ có bài viết nầy:
 

   Hội thánh nói chung đều tin rằng chủ đề chính của Kinh thánh là “sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời”. Trước đây 40 năm, tôi cũng tin quả quyết như vậy, nhưng nhiều năm trước đây, sau khi nghiên cứu Kinh thánh, tôi đã thấy chủ đề chính của
Kinh thánh là “Đấng Christ và Hội Thánh”. Trong thơ Ê-phê-sô 5:32, sứ đồ Phao-lô nói, “Sự mầu nhiệm nầy là lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh”.
 
1. Nếu sự cứu rỗi là chủ đề chính của Kinh thánh thì Đức Chúa Trời mà chúng ta tin là Đấng tầm thường quá, Ngài cũng tương tợ như các vị thần mà các tôn giáo khác tin tưởng. Ngài là Đức Chúa Trời bị động. Khi thấy loài nguời hư mất trong tội lỗi, Ngài sai Con mình là Jêsus Christ, giáng thế lâm phàm, cứu độ họ. Dân được cứu rỗi sẽ được vào thiên đàng sống hạnh phúc. Đấng Tạo Hoá đã bị động theo nhu cầu của con loài người.
 
2. Tôi có nói cùng bạn tôi rằng. Ví dụ anh có kế hoạch xây dựng một toà nhà hoành tráng cho cho gia đình anh sống. Anh ký hợp đồng nhờ một người thầu khoán điều dụng một đoàn thợ thầy thi công xây dựng toà nhà ấy cho anh. Giả dụ, bi thảm thay, viên kiến trúc sư bị tai nạn, từ sàn dựng té xuống và chết. Công trình xây dựng ngôi nhà bị gãy đổ. Sự chết của viên kỷ sư không nằm trong kế hoạch của anh phải không?

   Đức Chúa Trời là Đấng toàn tại, toàn tri mọi sự, Ngài sống trong thì hiện tại hằng hữu của Ngài. Mọi sự từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai đều xảy ra một lượt trước mặt Ngài. Ngài giao kế hoạch quản trị địa cầu cho A-đam. Ngài đã không dự định cho ông té ngã và chết, để Ngài sẽ đưa ra phương pháp cứu chữa là sự cứu rỗi. Dù Ngài biết trước Sa-tan đang ở ngoài vườn Ê-đen, sẽ vào khu vườn cám dỗ bà Ê-va, và bà sẽ nghe theo lời của nó. Ngài dựng nên cây tri thức thiện ác, và cũng không làm hàng rào cản Sa-tan vào cám dỗ ông bà ăn trái cây đó. Vì Ngài không muốn tạo nên con người như một loại người máy. Con người có quyền tự do quyết định.

   Đức Chúa Trời biết trước A-đam sẽ té ngã, làm đổ vỡ kế hoạch nguyên thuỷ của Ngài. Ngài biết trước sự sa ngã đó, và cũng đã dự bị sự cứu rỗi từ trước buổi sáng thế. Nhưng anh em nên nhớ Ngài không tiền định sự sa ngã của con người. Tư tưởng đầu nhất của Đức Chúa Trời là kế hoạch đời đời, không có sự cứu rỗi trong kế hoạch đó, dành cho con người.
 
3. Hội Thánh chung thường gọi Đức Chúa Trời  Ba Ngôi. Tôi thích gọi Ngài là Đức Chúa Trời Tam Nhất (Triune) -Ba Một, -vì khi gọi “Ba Ngôi” có vẻ như có ba Đức Chúa Trời, như phái Thần đạo Tam Thần thuyết dạy dỗ. Đức Chúa Trời là tam nhất vì Ngài là ba trong một. Ngài cũng là một, nhưng lại là ba.

   Từ cõi đời đời quá khứ, Đức Chúa Trời Cha có kế hoạch muốn có một đại gia đình, có vô số con cái, mà người Con đầu lòng là Jêsus Christ. Mời anh em xem các câu Kinh thánh sau đây nói về đại gia đình thần thượng của Đức Chúa Trời :
 
-         Rô-ma 8:28-30, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ thương yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo mục đích của Ngài.  Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã dự định để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài, hầu cho Con ấy làm Con sanh đầu nhứt giữa nhiều anh em.  Lại những kẻ Ngài đã dự định, thì Ngài cũng đã gọi, và những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng nghĩa; còn những kẻ Ngài đã xưng nghĩa, thì Ngài cũng đã vinh hoá
 
-         Giăng 20:17, “Jêsus phán rằng: “Chớ rờ đến Ta, vì ta chưa lên cùng Cha; nhưng hãy đi đến cùng anh em Ta mà nói với họ rằng: 'Ta lên cùng Cha Ta, cũng là Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời Ta, cũng là Đức Chúa Trời các ngươi.”
 
-         Hê-bơ-rơ 2:10-11, “Bởi chưng Đấng mà muôn vật vốn vì Ngài và bởi Ngài, đã muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì khiến Nguyên soái của sự cứu rỗi họ nhơn sự chịu khổ sở mà được trọn vẹn và xứng hiệp vậy.  Vì cả Đấng thánh hoá lẫn những kẻ được thánh hoá đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài cũng không thẹn mà gọi họ là anh em,”
 
-         Ê-phêsô 2:19, “Dường ấy, anh em không còn phải là khách lạ hoặc kiều dân nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời”
 
-         2 Cô-rinh-tô 6:18, “Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi sẽ làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”
 
   Những câu Kinh thánh nầy khải thị rằng Đức Chúa Trời trù hoạch có được một đại gia đình con cái thần thượng, mà Người Con đầu lòng, Con sanh đầu nhất hay Con trưởng giữa nhiều anh em là Chúa Jêsus. Theo một phương diện, trong đại gia đình đó, mọi tín đồ là em của Chúa Jêsus. Đó là mục tiêu chính của Đức Chúa Trời Cha đã qui hoạch, đã đề ra từ trước khi sáng tạo trời đất và vạn vật. Ngài sẽ thoả lòng khi có được một đại gia đình như vậy trong cõi đời đời tương lai.
 
4. Nói theo phương diện của Đức Thánh Linh, từ cõi đời đời quá khứ, Ngài có kế hoạch xây dụng một điện thánh để Ngài vĩnh trú. Mời anh em xem các câu Kinh thánh nầy:
 
-         1 Cô-rinh-tô 6:19, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Thánh Linh đang ở trong anh em, mà anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời hay sao?”
 
-         Ê-phê-sô 2:20-22, “là người nhà của Đức Chúa Trời, được xây dựng trên nền các sứ đồ và tiên tri, chính Christ Jêsus là đá đầu góc nhà, các gian nhà đều kết liên trong Ngài, lần lần lớn lên nên đền thờ thánh của Chúa. Trong Ngài anh em cũng cùng được xây dựng để làm chỗ ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh”.
 
-         1 Phi-e-rơ 2:4-8, “Hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống, thật bị người ta loại ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quí trọng;  anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, để dâng linh tế nhờ Jêsus Christ được Đức Chúa Trời vui nhận. Vì Kinh Thánh rằng: “Kìa, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá đầu góc nhà, được lựa chọn và quí trọng, Ai tin đến đá ấy, hẳn chẳng bị hổ thẹn.” Vậy nên, sự quí trọng ấy thuộc về anh em là những kẻ đã tin; nhưng đối với những kẻ bội nghịch thì “Hòn đá bị thợ xây loại ra đó, Đã trở nên đá đầu góc nhà,” là “Một hòn đá vấp chân, một vầng đá vấp phạm;” vì họ bội nghịch, nên vấp nhằm đạo, và điều ấy cũng đã dự định cho họ rồi”.
 
-         1 Cô-rinh-tô 3:11, “Vì chẳng ai có thể lập nền khác ngoài nền đã lập, là Jêsus Christ”.
 
-         Xa-cha-ri 4:7, “Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chóp ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó”.
 
-         Khải thị 21:2, 9-11,18, “Tôi có thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình.-Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai hoạ chót, đến nói cùng tôi rằng: “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi tân phụ là vợ của Chiên Con.” Tôi bèn cảm Thánh Linh, được người đem tôi đến một núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,  có sự vinh quang của Đức Chúa Trời, vị sáng của thành giống như bửu thạch rất quí, dường như bích ngọc, trong như thuỷ tinh. --Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì bằng vàng ròng, giống như pha ly trong vắt”.
 
   Hội thánh là Vợ của Chiên Con, mà Vợ của Chiên Con được miêu tả như một thành thánh, Giê-ru-sa-lem mới, bằng vàng ròng, ngọc châu và đá quí (ngọc). Sứ đồ Phi-e-rơ bảo rằng mỗi tín đồ là một viên đá quí, được Chúa xây nên nhà Đức Chúa Trời, thành điện thánh đời đời của Đức Thánh Linh. Trong đền thánh đó, mọi tín đồ đều là một viên đá quí, còn Chúa Jêsus có địa vị ưu việt trên mọi tín đồ. Kinh thánh từng khải thị Chúa Jêsus là đá nền, đá đầu góc nhà và đá chóp. Nói theo một phương diện, chủ đề chính của Kinh thánh là công cuộc kiến tạo điện thánh đời đời của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ thoả mãn vĩnh trú trong điện thánh nầy đến đời đời.
 
5. Trên đây tôi đã nói chủ đề chính của Kinh thánh là “Đấng Christ và Hội thánh”. Hội thánh là vợ thuộc linh của Chiên Con. Kinh thánh cũng minh hoạ Vợ Chiên Con như là thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, và như người nhà của Đức Chúa Trời, hay như đại gia đình của Đức Chúa Trời hằng sống, đời đời.

   Nói cách thuộc linh, Kinh thánh chép một câu chuyện tình thần thượng, thuộc linh giữa Đức Chúa Trời với nhân loại được cứu chuộc. Mời anh em xem các câu Kinh thánh nầy,:
 
-         Ê-sai 54:5-6, “Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. 6 Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để, Đức Chúa Trời ngươi phán vậy”.
 
-         Ô-sê 2:19-20, “Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót.  Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va”.
 
-         2 Cô-rinh-tô 11:2, “Vì tôi lấy sự ghen tức của Đức Chúa Trời mà ghen tức anh em, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, hầu trình diện anh em cho Đấng Christ như một đồng nữ trinh khiết”.
 
-         Ê-phê-sô 5:23-24, “Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh, chính Ngài cũng là Cứu Chúa của thân thể. 24 Vậy nên, như Hội thánh thuận phục Đấng Christ, thì vợ cũng phải thuận phục chồng mình trong mọi sự”.
 
-         Khải thị 19:7-8, “Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, Vì lễ cưới Chiên Con đã đến, Và vợ Ngài đã tự sửa soạn rồi. Cũng đã cho nàng mặc áo bằng vải gai mịn sáng láng tinh sạch” Vì gai mịn ấy là nghĩa hạnh của các thánh đồ”.
 
-         Khải thị 21:2, 9-10, “Tôi có thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình--Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai hoạ chót, đến nói cùng tôi rằng: “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi tân phụ là vợ của Chiên Con.”  Tôi bèn cảm Thánh Linh, được người đem tôi đến một núi lớn và cao, chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống”. 
 
    Toàn thể quần chúng được cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được gọi chung là Vợ của Chiên Con. Tôi chưa thấy cụm từ “Vợ của Đấng Christ” trong Tân ước, vì hai từ ngữ “Vợ” và “Chiên Con” đều là các từ ngữ biểu hiệu, không ngụ ý nghĩa đen.

   Khải thị 19:7-8 dự báo Cô Dâu của Chiên Con, chỉ bao gồm những người đắc thắng của các thời đại. Lễ cưới Chiên Con sẽ được cử hành trước khi vương quốc thiên hi niên bắt đầu, giữa Đấng Christ và dân đắc thắng.

   Còn Khải thị 21: 2, 9-10 bày tỏ rằng sẽ có sự xuất hiện của Vợ Chiên Con-- với số lượng đông hơn số lượng của Cô Dâu Chiên Con—bao gồm toàn bộ dân được chuộc của Đức Chúa Trời trải mọi thời đại.
   Cuối cùng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ sẽ có được Người Vợ hoàn vũ. Có thể nói rằng Đôi Uyên Ương nầy sống hạnh phúc đời đời. Đấng Christ sẽ thỏa mãn và an nghỉ trong cuộc sống lứa đôi thuộc linh, thần thượng, tập thể nầy với Hội Thánh đến đời đời.
 
Kết Luận:
    Chủ đề chính của Kinh thánh là Đấng Christ và Hội thánh. Sự cứu rỗi chỉ là phụ đề trong chương trình cứu chữa của Đức Chúa Trời, để giúp hoàn thành kế hoạch ba phương diện trên đây của Đức Chúa Trời. Cuối cùng Đức Chúa Trời Cha sẽ có được một đại gia đình thần thuợng. Đức Chúa Trời Linh có được một kiến ốc thánh khiết, đời đời, cấu thành bằng đủ các loại đá quí. Đức Chúa Trời  Con, là Đấng Christ, Chiên Con sẽ có được Người Vợ đời đời. Ha-lê-lu-gia! Đó là chủ đề chính của cả Kinh thánh, và là kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.
 
Khi gần lâm chung, sứ đồ Phao-lô nói lời có sức nặng thuộc linh như sau: “Ấy là Đấng đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi ơn kêu gọi thánh, chẳng phải theo công việc của chúng ta, bèn là theo mục đích và ân điển của Ngài..” (2 Ti-mô-thê 1:9). Ân điển Đức Chúa Trời thi thố trong việc cứu rỗi chúng ta, còn mục đích Đức Chúa Trời được phô bày trong kế hoạch của Ngài để chiếm hữu chúng ta. Anh em có sáng tỏ và phân biệt được ân điển cứu rỗi và mục đích kế hoạch của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh chăng?  Nếu hiểu đuợc hai điều đó, anh em đã nắm đuợc chủ đề chính trong Kinh thánh rồi.

Minh Khải—29-11-2013
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2