"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4544562
Đang truy cập:147

CHÚA MUA. ...?


Mathio 13: 44-46 ,"Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó".
Người mua trong mấy câu Kinh thánh nầy là Chúa Giê-su. Ngài bán mọi sở hữu mỉnh có mua hai vật. Mua cả miếng ruộng tượng trưng trái đất nầy, có chứa của báu, là dân Chúa, và mua ngọc châu ngụ ý gíao hội Tân ước. Trong của báu trong miếng ruộng đã có ngọc châu, nên Chúa mua hội thánh hai lần.
Chúa chỉ mua lại địa cầu, không mua bầu trời quanh địa cầu, vì địa cầu đã hư hoại và sa-tan đang chiếm đoạt. Trước khi có A-đam Chúa giao trái đất tốt đẹp buổi đầu cho Lucifer trông coi- (Ê-xê-chi-ên 28: 12-13), Lucifer sa ngã bị truất quyền quản lí địa cầu, bị xô xuống địa ngục. Khi dựng nên A-đam, Chúa giao địa cầu cho A-đam quản lí (Sáng 1:28). Sa tan cám dỗ A-đam sa ngã vào tay hắn, nên qua A-đam, sa-tan chiếm đoạt địa cầu cách gian dối và bất hợp pháp.
Nhiều người rao giảng rằng Chúa mua địa cầu từ tay sa-tan. Không đúng, sa-tan là kẻ cướp đoạt không phải chủ nhân trái đất.
Chúa đổ huyết vô tội của mình mua nơi luật pháp, nơi sư đức thánh khiết và đức công chính của Đức Chúa Trời. Vì luật pháp Đức Chúa Trời kết án địa cầu và mọi cư dân của nó phải hư mất diệt vong đời đời. Chúa Giê-su làm thỏa mãn mọi yêu cầu của luật pháp, rồi chết trên thập hình , nên đủ tư cách mua cả địa cầu và toàn thể nhân loại trên địa cầu, kể cả những người vô tín chết rồi.
1 Cor. 6:19-20, "vì anh em đã được mua bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời". Bản Truyền thống dịch là "chuộc" không đúng.
Tóm lại hàng tỉ ngườii vô tín ngày nay, như láng giềng của bạn, dù họ chưa tin, hay không tin đến chết, và bị quăng vào hồ lửa , thì mạng sống họ Chúa cũng đã mua tất cả rồi. Hàng tỉ người vô tin tạm giam trong Âm phủ, Chúa cũng đã mua nốt.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2