"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134824
Đang truy cập:273

CÁI THANG VÀ CÁI CỬA-

 Sáng thế kí 28: 11-12,Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran,  tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người  lấy một hòn đá làm gối đầu,và nằm ngủ tại đó;  bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó”.

Giăng 10: 7, 9 “Vậy, Đức Jêsus lại phán cùng chúng nữa rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên.  Ta là cái cửa; nếu ai bởi ta mà vào,thì chắc được cứu, và sẽ vào ra, gặp đồng cỏ”.

Đức Thánh Linh đã cảm thúc sứ đồ Giăng  viết ra trong Phúc âm Giăng những sự kiện từng cặp như Ân điển Lẽ thật. Bồ câu và đá, hay cái thang và cái cửa.

1.    Cái thang:

Trên hành trình trốn Ê-sau anh mình để đi cưới vợ, Gia cốp  qua đêm tại Bê-tên. Trong giấc ngủ ông thấy cái thang bắc từ đất lên tới trên trời, và điều lạ lùng là các thiên sứ lên thang trước để trình báo cùng Đức Chúa Trời rằng Gia-cốp vừa đến Bê-tên. Ngày sau đó Đức Trời ra lệnh cho thiên sứ hãy bố trí lực lượng thiên binh  bảo vệ ông, nên các thiên sứ phải đi xuống thang ngay.

Chúa Giê su ứng dụng cái thang nầy cho chính thân vị Ngài, “Ngài lại phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người” (Giăng 1:51).

Cả hai câu Kinh thánh Sáng thế kí 28:12 và Giăng 1:51 đều miêu tả các thiên sứ đi lên và đi xuống, đó là chiều thuận của họ, lên và xuống trên cái thang.

 Cái thang là  gì? Là phương tiện để kết nối hai địa điểm. Trái đất hữu hình với cõi hằng hữu vô hình. Chúa Giê-su nói về Ngài, “Chẳng từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con người vẫn ở trên trời” (Giăng 3:12). “Thoảng hoặc các ngươi thấy Con người lên nơi Người vốn ở khi trước thì thể nào?” (Giăng 6:62),

Chúa Giê-su là cái thang thuộc linh, thuộc trời, nhờ Ngài chúng ta cảm nhận và tiếp xúc được  cõi hằng hữu và nhờ Ngài chúng ta bước vào trong lãnh vực ấy bằng tâm linh của mình.

 Khi nào anh em cảm thấy mất sự hiện diện của Chúa, không cảm thấy thiên đàng gần mình, hãy đến với Chúa Giê-su, kêu cầu Danh Ngài, cầu nguyện tiếp xúc Ngài, anh em sẽ cảm nhận có Chúa ở gần bên mình chẳng sai.

2.    Cái cửa:

Chúa Giê-su nói “ Ta là cài cửa”. Cái cửa là  phương tiện để chúng ta bước vào và thoát ra một lãnh vực nào đó. Anh chị em chú ý Chúa nói, “vào ra” chứ không phải ra vào. Phải vào trước rồi mới thoát ra.

--“Bước vào:

Bước vào Chúa, bước vào hội thánh, bước vào sự cứu rỗi.

--Thoát ra

“Song kẻ vào cửa là người chăn chiên. 3 Người canh cửa mở cho; chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra.  Khi người đã đem chiên mình ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người”(Giăng 10:3-4)

Khi giáo hội trở thành chuồng chiên quản lí và thống trị dân Ngài, Chúa đã đến kêu gọi từng con chiên, và chiên nào nghe tiếng Ngài, họ sẽ theo Ngài thoát ra khỏi chuồng chiên và  lên đồng cỏ trở thành bầy chiên do Ngài trực tiếp chăn giữ.

Rất nhiều chiên vẫn an phận ở trong chuồng chiên do những kẻ chăn thuê thống trị, chỉ một thiểu số bỏ chuồng chiên đến đồng cỏ để được Chúa trực tiếp chăn nuôi họ. Những lời nầy có vẻ hoang tưởng, nhưng là  sự thật đối với những ai dám bỏ tổ chức tôn giáo Cơ Đốc.

 Ca-lép, khi được 85 tuổi, ông tự làm chứng, “Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay,từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi.  Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi  vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc “ra vào” (Giô-suê 14: 10-11).

 Tại sao Cá-lép nói ông ra vào” (to go out and to come in) mà không nói  “vào ra” như Lời chúa Giê-su ở Giăng 10:9. Bản Kinh thánh Việt Ngữ dịch sai là “ vào ra”.

 Trong 45 năm theo Chúa Ca-lép đã thoát ra khỏi hai nơi. Một là nhà nô-lệ ở Ai cập và hai là sa mạc.  Trên 600 ngàn bạn bè ông, những người trên 20 tuổi, đã thoát ra khỏi Ai-cập vào đêm Vượt qua, nhưng chỉ có ông và Giô suê thoát ra khỏi sa mạc và không bị ngã chết trong đó. Sau khi ra khỏi hai nơi đó ông đã vào đất hứa, hưởng cơ nghiệp và sự an nghỉ.

 Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta  nhờ cậy Chúa là cái cửa thuộc linh, đem chúng ta thoát ra khỏi Ai-cập, khỏi đồng vắng, và ra khỏi tôn giáo Cơ Đốc sa bại, để chúng ta bước vào đồng cỏ, sống trong bầy chiên do Chúa trực tiếp chăn nuôi. Nguyện Chúa cho chúng ta được vào đất hứa chiếm được cơ nghiệp và sự an nghỉ.

 M.K. June 11, 2012

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2