"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6030927
Đang truy cập:72

CHÚA GIÊ-SU, NGÀI LÀ AI ?

lamisil

lamisil online

sertraline 50mg

sertraline 50mg tablets blog.schauweb.dk

tadalafil

cialis generico online

 Dàn bài tóm lược :

Vào đề :

1)- Bắt đầu từ đâu ?

2)- Xuống Thế làm Người bằng cách nào ?

3)- Lời Tiên-tri nói gì ?

4)- Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời

5)- Chúa Giêsu công-bố

6)- Thiên-sứ nhắc nhở điều gì ?

7)- Ngài là Đấng Trung-bảo , Đấng Cứu-chuộc, Quan-án, và là Vua..

 

 

 

 

 

          Chủ-đề «CHÚA GIÊ-SU, NGÀI LÀ AI ? » đã có nhiều người viết.  Dĩ-nhiên, trong nhiều người tin nhận Chúa, trong những môi-trường, bối-cảnh khác nhau.  Niềm-tin và quan-điểm mỗi người cũng tùy theo trình-độ nhận-thức khác nhau.. !  Chính vì thế, phần tôi cũng muốn đóng góp sự nhận biết của mình vào kho-tàng đã được viết, để cùng nhau học biết vể Đấng đã hi-sinh mạng sống mình cho tôi và mọi người.. !

 

          Chúng ta đã học và biết :  « Chúa Jesus là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống » (Điều mầu-nhiện này chúng ta được biết là do sự mặc-khải từ  Thiên-Thượng. (Math.16 :15-17 ;Mác.8 :29 ;Luc.9 :20) Ngài là « Con Đức Chúa Trời, Đấng Hằng-sống »  Ngài chính là Đấng Cứu-thế,  là Con-Người. .v.v...

 

 Vâng, thật đúng như thế, nhưng còn quên một điều : « Ngài là Thần Nhân », có nghĩa là thế nào ?  Lời Kinh Thánh viết :  « NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN XÁC THỊT, Ở GIỮA CHÚNG TA.. ».  Đây là điều quan-trọng cần học-biết mà Chúa Thánh-Linh đã khiến Sứ-đồ Phao-lô viết  gửi cho Hội-thánh Ê-phê-sô:  « 

Eph 4:20  «  20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, »

          Câu Kinh Tân-ước trưng-dẫn nhắc chúng ta là phải « Học cho biết ».. như vậy « điều muốn biết phải học » phải nghiên-cứu chứ không chỉ nghe hoặc đọc sách mà cho là đủ.  Vậy, muốn học phải bắt đầu từ đâu.. ?

 

 

1)- Bắt đầu từ đâu ?   Không có truyền-thống nào, không có sự dạy-dỗ nào chính-xác và khôn-ngoan bằng Kinh-Thánh.  Vì chỉ có Lời Chúa giãi-bày là Lời Kinh-Thánh được chép trong Sách Thánh-Kinh mà thôi.. !

 

          Trong Tân-ước Sách Tin-lành Giăng cho biết :  « 

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. » (Giă.1 :1 bản 2011).  Lời phán của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, là một [[1]] « Ngôi-vị », không chỉ bằng hơi, bằng âm-thanh, mà bằng quyền-năng, tính Thánh-khiết, công-bình và yêu-thương..v.v. . .

          Chính Ngài là « 15 Đức Chúa Con là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình và là con đầu tiên của mọi loài thọ tạo » (Côlô.1 :15 bản 2011).

 

 

2)- Xuống Thế, làm Người bằng cách nào. ?   Chúng ta đều biết :  « Đức Chúa Trời là Thần-Linh » và « Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. »  Sách Tin-Lành Giăng vào chương 1 câu 1 đã chép : « 

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời »(Giă.1 :1 bản cũ 1926).  Là Đức Chúa Trời thì làm sao mà vào thế-giới loài người này được.. ?  Thật đúng như vậy.  Theo trí-khôn của loài người thì không thể nào hiểu-thấu, nhưng đối với Đấng toàn-năng thì chẳng có gì khó đối với Ngài.  Trong Kinh cho biết thêm : « 14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. » và « 10 Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài. »(Giă.1 :14,10/2011).  Vì thế có giáo hội xưng Ngài là « Đức Giêsu », không công nhận Ngài là « Chúa ».. ?  Họ lý-luận dài dòng và cho là « Đúng nhất »... !

 

 

3)- Lời Tiên-tri :   Trước 700 năm Chúa vào thế-giới này, đã có Lời Tiên-tri chép : « 

14 Vì vậy chính CHÚA sẽ ban cho các người một dấu hiệu: Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai. Nàng sẽ sinh một con trai và đặt tên con trai đó là EM-MA-NU-ÊN »(I-sa-gia 7 :14-2011[Êsai]) [[2]].

 Lời Tiên-tri cũng cho biết tiếp :  « 6 Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, Một Con Trai ban cho chúng ta; Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An » Isa.9 :6 -2011).

 Nhưng Ngài có một gốc-tích «9 và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. 10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 11 theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ »(Êph.3 :9-12 -1926).

 Chúa Cứu-thế Giêsu (Jêsus-Christ) Ngài là Đấng dựng nên và bảo tồn vạn-vật : « 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người »(Giă.1 :3-4 /1926).

 

 

4)- Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời :    Đức Chúa Thánh-Linh đã khiến tôi-tớ Ngài viết cho người Do-thái tin Chúa Giêsu đã khẳng-định rằng :  «  

4 Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên;mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời »(Hêb.3 :4 / 1926 xem Công.3 :22 ; 7 :32)[[3]].

          Sau khi vào Thành Giêrusalem cách vinh-hiển, một hôm Chúa giảng-giải cho người Sa-đu-sê về sự sống lại, người ta không gả chồng, cưới vợ nữa, rồi Ngài công-bố :  Mat 22:32   « 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, [†]  XuXh 3:6

hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống »  (Cũng xem thêm Mác.12 :26).

 

 

5)- Chúa Giêsu công-bố :

 Ngài là Đức Chúa Trời :   « 30 Ta với Cha là một » (Giă.10 :30/1926).  Ngài cũng quả-quyết rằng : « Giă. 14:9   9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?

          Chúa còn bày-tỏ cho Cơ-Đốc nhân qua các Lời : 

          Tại bờ biển Ga-li-lê, sau khi Chúa đã hóa bánh ra nhiều, khoảng năm ngàn người ăn bánh.  Sau khi đã ăn no, các sứ-đồ còn thu lại mười hai giỏ bánh vụn.  Sau phép-lạ đó Ngài cũng cho các sứ-đồ nhìn thấy Chúa đi trên mặt biển trong cơn giông-tố.  Kế đó Ngài dạy họ về « Bánh Hằng Sống ». Ngài sánh-ví  Chính Ngài là Bánh của sự sống :   Giă.6:35 « 5 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. »  và câu Giă.6 :48) Chúa cũng giải rõ thêm rằng :  « Giă.6:51 «  51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. »  - Bánh mà Ngài ban cho, được sánh ví như thịt của Ngài phải bị tan-nát trong ngày thương-khó sắp tới, vì « tội lỗi chúng-sinh mà bị vết », không hề có ý nói về ăn thịt người.. !

          Ngài là Mết-si-a :   Mết-si-a là Đấng toàn dân Do-thái mong đợi, Đấng Chúa Cha đã hứa « sai đến » cho nhân-loại, để Cứu dân-sự của Ngài :  « 26 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó »(Giă.4 :26).

          Ngài là Sự Sáng :  Giă.8:12 « 12 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. » xem thêm câu Giă, 9 :5 và 12 :46).

          Ngài là Cái Cửa :  Giă.10 :7   « 7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. - Gi 10:9   9 Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. »

          Ngài là Người chăn hiền-lành :   Giă.10 :11  « Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.   Giă.10:14  « 14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, »

          Ngài là Đấng Thánh và là Con Đức Chúa TrờiGiă.10 :36  «  thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? »

          Ngài là Sự Sống Lại:  “Giă.11:25  “ 25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. »

          Ngài là Chúa và là Thầy:   “Gi 13:14     “14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. »

Ngài là đường đi, là lẽ-thật và Sự Sống:  Gi 14:6   6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”     

Ngài là gốc Nho:   Giă.15:1  “ 1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Giă.15 :5  “5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. »

Ngài là Vua:   Giă.18 :37   “ 37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. »    

Tên Ngài :  « Công 9:5   5 Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ;         Khi Sứ-đồ Giăng bị cầm tù tại đảo Bát-mô, Chúa Jêsus cũng đã tỏ ra cho ông, Ngài là ai?   “Kh 1:8  “ 8 Chúa, là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”   Và Ngài phán tiếp: Kh 1:17   17 Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng,”   (xem tiếp câu Kh.21:6; 22:13).       Sau cùng, để cho Sứ-đồ của Ngài không phải suy-nghĩ lâu, Ngài đã phán rõ Danh của Ngài:  Kh 22:16   “ 16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. »

 

 

6)- Thiên-sứ nhắc chúng ta nhở điều gì ?    Trong trường hợp khẩn-cấp, thông-tin cần rao báo, người ta thường dùng người đi « rao loa » khắp các thôn làng.. Thời tân-tiến ngày này, máy phóng-thanh đặt khắp các ngả đường, góc phố.  Cũng một lẽ ấy, Chúa của chúng ta cũng đã sai Ba Thiên-sứ bay là là giữa trời để báo tin khẩn-cấp.   Thiên-sứ thứ nhất rao :  « 

7 Vị thiên sứ ấy nói lớn tiếng, "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi nguồn nước »( Khải.14 :7 -2011 xin đọc hết chương 14 để rõ thêm).

Vào thời-kỳ sau rốt này, người ta không kính-sợ Đức Chúa Trời và cũng không thờ-phượng Đấng đã dựng nên vũ-trụ này.  Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về Đấng dựng nên vũ-trụ này là ai ?  Phải chăng Ngài chính là Ngôi Lời, là Chúa Cứu-Thế Giêsu đã viết ở trên với những Lời Kinh dẫn-chứng.  Điều này nhắc mọi người phải thờ-phượng Chúa Cứu-Thế Giêsu (Jesus-Christ).  Chúng ta nên đọc lại các Sách Tin-Lành để thấy những chỗ người ta thờ-phượng Ngài đã được ký-thuật như sau :

Và khi đã tìm thấy :  « Mat 2:11   11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. »

 Khi Chúa cùng với các sứ-đồ đi giảng-dạy, Ngài thấy những người bệnh, người bị phung-cùi thì động lòng thương, Ngài chữa lành cho họ và họ đã tôn-xưng Ngài là Chúa và thờ lạy Ngài : « Mat 8:2   2 Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. »

Tiếp theo là câu chuyện « Chúa đi trên mặt nước biển trong con dông-bão đến với các sứ-đồ.  Các ông đã thờ lạy và xưng-tụng Ngài là :  « Mat 14:33   33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời! »

Sau khi Ngài giảng-giải cho các thầy thông-giáo và Pharisi, Ngài đã lên án họ là những kẻ giả-hình.  Ngài và các sứ-đồ từ đó mà đi.  Ngài đã gặp người đàn-bà xứ Ca-na-an chặn Ngài lại, xin Ngài trừ quỉ, cứu con gái của bà :  « Mat 15:25  «  25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! »

Sau những ngày đau-thương, Ngài « từ kẻ chết sống lại » Ngài đã phán:  « Mat 28:9   9 Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. »

Ngày Chúa về trời, tại điểm hẹn xứ Ga-li-lê, các sứ-đồ và môn-đồ: « Mat 28:17   17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. »

Sau khi đã tiễn Ngài về trời rồi thì :  « Lu 24:52  «  52 Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. »

 

 

 

7)- CHÚA GIÊSU, NGÀI LÀ :

 

a)- Đấng Trung-bảo (Trung-gian, bảo-lãnh..)

 

Trong Tân-ước, Sứ-Đồ của Chúa, được Chúa Thánh-Linh cảm thức viết xưng-tụng Ngài là Đấng Trung-gian (trung-bảo, bảo-lãnh) cho các hội thánh và người thuộc về Ngài như sau :

ITi 2:5   5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đấng Cứu-thế Giê-su, Ngài là người.”

IITi 1:9   9 Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên dân thánh của Ngài, không phải căn cứ vào công đức của chúng ta, nhưng do chính kế hoạch và ân sủng của Ngài. Từ trước vô cùng Đức Chúa Trời đã ban ân sủng đó cho chúng ta qua trung gian Chúa Cứu Thế Giê-su; »

He 8:6   6 Nhưng hiện nay Đức Chúa Giê-su [†] nt: Ngài

có một chức vụ cao trọng hơn, và như vậy Ngài cũng làm Đấng Trung Gian cho một giao ước tốt hơn, là giao ước được lập dựa trên những lời hứa tốt hơn. »

He 9:15   15 Vì lý do đó, Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước mới, để bởi sự chết của Ngài đã xảy ra mà cứu chuộc những người phạm tội dưới giao ước thứ nhất, hầu những người được gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho họ. »

He 12:24   24 đến với Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã được rảy ra, huyết ấy nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên. » (Bản Đặng Ngọc Báu)

b)- Đấng Cứu-chuộc:

IITi 1:10   10 và ngày nay, ân sủng đó thể hiện qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chính Ngài đã hủy diệt quyền lực của sự chết và ban cho chúng ta Phúc Âm sáng chói về sự sống đời đời. »(bản 2002)

 

Ngài là Quan-án

IITi 4:8   8 Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

He 12:23   23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, (26)

 

 

 Và Ngài là VUA :

 

 

          Ngay khi Ngài giáng trần, sau ít ngày đã có các nhà Bác-học bên Đông-phương đến thăm-viếng, dâng lễ-vật và thờ-phượng Ngài.  Lời đã chép : 

Mat 2:2  « 1 Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi, "Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến Ngài."  

          Phi-líp là đồng-thành với  Anh-rê và Phi-e-rơ mà Chúa đã chọn để đi theo Ngài.  Phi-líp gặp Na-tha-na-ên nói rằng:  45 Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép”(Giă.1:45 – 1926)  và khi Na-tha-na-ên gặp Chúa, Chúa khen Ông là người Y-sơ-ra-ên chân-thật.  Người Y-sơ-ra-ên chân-thật là người kính-sợ Đức Chúa Trời, nghe lời các Đấng tiên-tri, vâng giữ Luật-pháp Chúa, là người hiểu biết.  Khi gặp Chúa Giêsu, được Ngài khen, Ông đã:  Gi ă.1:49   49 Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!”.

          Khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, dân-chúng đã đón rước và tung-hô:  Giă. 12:13   13 bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!”. 

Mat 21:5   5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cỡi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách.

 

 

Đứng trước nhà cầm-quyền La-mã Chúa đã trả lời :  

 

 

Giă.18:37   37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (cũng xem Mat.27:11- Mác.15:2,12 – Luc.23:2-3).

Mat 27:29   29 Đoạn, họ đan một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa!

         Khi Chúa chịu đóng đinh trên đồi Gô-gô-tha(Golgotha – Calvaria),  Phi-lát đại-diện cho nhà cầm quyền La-mã đã lên án qua tấm bảng treo lên:  “Giă.19:19   19 Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó, có đề chữ rằng: Jêsus người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa” (cũng xem Luc.23:38; Giă.18:33). 

Mat 27:37   37 Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Người nầy là Jêsus, Vua dân Giu-đa.

Nhưng các thầy tế-lễ đã xin sửa lại:  “Giă.19:21   21 Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa

Cong 5:31   31 Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

          Đức Chúa Thánh-Linh cũng tỏ cho tôi-tớ Ngài là Phao-lô viết cho vị Mục-sư trẻ của Ông:  “Itim. 6:15   15 là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa”

 

=>”5 từ Đấng Cứu-thế Giê-su, là Chứng Nhân Trung Tín, là Con Đầu Lòng từ trong cõi chết, là Lãnh Tụ của các vua trên đất(Khải.1:5/2011)

=>”3 Họ cùng nhau hát bài thánh ca của Môi-se, tôi tớ [†] nt: nô lệ

của Đức Chúa Trời, và bài thánh ca của Chiên Con rằng, -“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Những công việc của Ngài thật là lớn lao và lạ lùng thay!  Lạy Vua của các nước,  Những đường lối của Ngài thật là công chính và chân thật thay! (Khải.15:3)

=>”14 Những vua ấy sẽ đánh nhau với Chiên Con, nhưng Chiên Con đánh bại họ. Vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua, và những người theo Ngài được gọi là những người được chọn và trung tín.” Khải.17:14)

=>”16 Trên vạt áo Ngài và nơi đùi Ngài có ghi một danh,  “Vua của các vua và Chúa của các chúa.”(Khải.19:16)(Các câu Kinh-Thánh trích từ bản 2011 MSTS Đ.Ng. Báu)

 

 

 

          Thưa Anh Chị Em Quý-mến của tôi.  Qua bảy điểm vắn-gọn tôi trình-bày để góp thêm vào nhiều bài đã viết cùng chủ-đề « Jêsus-Christ Ngài là Ai ? ».

          Các nhà thần-học đã đồng-ý với nhau:  “Chúa Jêsus (viết theo phiên-âm Giê-xu hoặc Jesus, Giêsu), Ngài là “sợi chỉ đỏ xuyên-suốt toàn bộ Thánh-Kinh”.  Ngày nay chúng ta có nhiều bản dịch Thánh-Kinh, có những bản dịch không công-nhận Đức Chúa Jêsus là CHÚA, mà chỉ viết: “Giê-xu, Giê-xu..  hoặc Đức Giê-su..?  Họ lý-luận rằng Ngài chưa lên thập-tự, chưa phục-sinh thì không thể gọi, viết, hoặc xưng Ngài là Chúa..!  Họ đã phi-bác Lời tiên-tri, Lời xác-nhận của chính Chúa và Lời Thiên-sứ của Chúa.  Những bộ sách này dù có ưu-điểm nhiều chỗ, nhiều câu dịch rất hay nhưng đã loại bỏ “Sợi chỉ đỏ xuyên-suốt” thì quý Tôi-Con của Chúa phải xét thế nào, có nên dùng cuốn Thánh-Kinh đó không?  Chúng ta phải xử như thế nào với những lời dịch vội-vàng đó.  Xử như thế nào thì  tùy-ý mình cho là đúng, phải thế không..?

Hy-vọng nhiều bậc cao-minh, sâu-nhiệm trong Chúa cùng viết, để mọi người cùng học biết về Đấng đã đến thế-giới này, để chết thay cho tội nhân, Ngài đã Sống-lại, Ngài hằng sống vì (trong) mỗi Cơ-Đốc nhân.. Amen, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Nguyễn Minh Thư

 

Khởi viết ngày 12/02/2013

 

Viết xong ngày 20/11/13

 

 [1] Bài Giáo-lý Cơ-bản cho Cơ-Đốc-nhân đã dạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi..

[2] Ê-sai là cách phiên-âm trong bản KT cũ, I-sa-gia là cách phiên-âm theo Hy-ngữ KT bản mới 2011.

[3] Sách Hê-bơ-rơ là một Sách quan-trọng trong 27 Sách của Tân-ước, gửi cho người Do-thái tin Chúa.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2