"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5134826
Đang truy cập:274

CÁC CHƠN ĐÈN BẰNG VÀNG
Chúng ta nặng nề về Hội thánh biết bao! 

Chúng ta miễn cưỡng phó thác chính mình cho hội thánh là dường nào? Chúng ta nói: nếu hội thánh có lỗi lầm thì thế nào? Nếu hội thánh đến chỗ kết thúc sai lầm thì sao? Nhưng Chúa không dự trù cho sự lỗi lầm của bất cứ loài nào ở đó. Dù theo tư tưởng của Ngài, các việc như vậy không có thể xảy ra. Chúng ta nghĩ về hội thánh tại Cô-rinh-tô như là một hội thánh dưới tiêu chuẩn, nhưng về hội thánh đó Phao-lô viết “anh em đã được rửa sạch,…..anh em đã được thánh hóa….anh em đã được xưng nghĩa”. Thậm chí tại La mã vào lúc cuối cùng, ông không thấy Đê-ma và A-lịch-sơn, người thợ đồng và một nhóm anh em giả tạo lập một loại hội thánh giả nào đó, phân biệt cách thận trọng với cái thực. Bất cứ khi nào đề cập đến hội thánh trong các thơ tín của mình, Phao-lô diễn giảng về hội thánh như hoàn toàn hoàn hảo và ông không chêm vào các câu phụ chú để độc giả tránh ngộ nhận. 

Giăng cũng như vậy, trong Khải thị 2 và 3, chúng ta được bày tỏ con người đang di chuyển giữa các giá đèn và khẳng định trách nhiệm cá nhân của mỗi một hội thánh đối với chính Ngài. Tiếp theo mắt Ngài, đôi mắt chúng ta sẵn sàng khám phá nhiều lỗi lầm trong các hội thánh, nhưng có chỗ nào tỏ ra Giăng phân biệt giữa các hội thánh sai và các hội thánh đúng chăng? Dù có mọi lỗi lầm của họ, ông viết về họ như chính Chúa vẫn đang nhìn họ, đó là như “bảy chơn đèn bằng vàng” bảy giá đèn toàn bằng vàng. 

Đối với những ai mà thực tế đã bắt đầu bừng lên trên họ một lần chỉ có thực tế đó mà thôi. Chúng ta nói: theo quan điểm của Đức Chúa Trời hội thánh là thể này hay thể kia! Hội thánh phải là những gì từ quan điểm của Đức Chúa Trời, vì cớ Đấng Christ là điều đó. Thấy được thực tế vĩnh cửu trong Đấng Christ là đình chỉ phân biệt giữa hội thánh là gì theo khả năng và đích thực, một khi Chúa đã bắt đầu mở mắt chúng ta, chúng ta không còn khinh dễ các điều nhỏ nhoi nữa. Khi chúng ta chỉ gặp một nhóm tín đồ tại chỗ nào đó, chúng ta sẽ không còn nói: “đa số người này có ích lợi gì cho Đức Chúa Trời chăng? Có rất ít tại đây!” chúng ta không phàn nàn “chỉ có một anh em khác ở với tôi trong thành phố ngoại đạo này!” Chúng ta nhìn vào sách Công vụ các Sứ đồ và chúng ta ngừng bối rối về tinh trạng ít ỏi của các tín đồ mà trong chương 13, họ đã đưa ra các quyết định mở rộng (vì đó là những gì họ đích thực minh chứng) chúng ta đừng suy nghĩ: đã không có một sự đại diện câu xứng của hội thánh ở đó để có các bước quan trọng như vậy phải chờ một cuộc hội nghị tổng quát của các lãnh tụ hội thánh. 

Không, chúng ta thỏa mãn vì các tín đồ đó đã thấy thực tế thiên thượng và do đó chúng ta không bối rối cách không đúng lúc về các sự chính xác của kỹ thuật. Khi nào chúng ta thấy được thực tế của hội thánh như họ đã thấy rồi, khi ấy chúng ta sẽ nhìn nhận hội thánh đang vận hành, khi chúng ta chạm trán hội thánh ở bất cứ chỗ nào, thậm chí dù hội thánh là một nhóm tín đồ nhỏ bé mà như người ta nói không có thể đứng đặc biệt nào như là các đại biểu được quy định đúng cách của họ. Nếu chính họ thực sự khuất phục đối với Đầu trong mọi sự, nếu họ tạo tác nhiều điều, không từ chính họ hay hội thánh nhưng từ Đấng Christ, khi ấy Linh của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn làm chứng cho họ. 

Hãy lấy một trường hợp cực đoan. Tại Đa Mách khi A-na-nia đến cùng Sau-lơ, ông đã đi một mình và chỉ riêng ông đã đặt tay trên Sau-lơ. Anh em ta thán “mất trật tự quá”, hoàn toàn mâu thuẫn với các nguyên tắc của Thân Thể! Chắc chắn đó là một hành động độc lập!” Không phải vậy đâu, A-na-nia chỉ là một môn đồ, thật vậy nhưng một người chuyển động (như một chi thể của Thân Thể) dưới sự chỉ đạo của Đầu. Vào giờ đó mắt của Chúa đã không chỉ ở trên Anania thôi, nhưng cũng trên người khác. Chính hành động của Anania đối với anh em mới mẻ này. 

Đã biểu hiện sự khuất phục riêng của ông đối với Đấng Christ cách rất sáng tỏ và dưới các tình trạng đó, khi ông chuyển động toàn Thân Thể cũng chuyển động theo. 

Nếu anh em đã được đưa vào thực tế vĩnh cửu của Hội Thánh, ngày kia anh em sẽ được kêu gọi để phát ngôn và hành động thay cho toàn thể Hội Thánh. Anh em sẽ khước từ làm như vậy chăng? Một sự chuyển động về một phần của bất cứ chi thể nào của Thân Thể mà thực sự khuất phục Linh của Đấng Christ là một sự chuyển động của toàn thể. Trong giờ đó sự sống của một người như vậy siêu việt mọi cái bên ngoài, vì người ta nhìn nhận Đức Chúa Trời đang chuyển động xuyên qua chi thể đó. 

Các sự hàm ý của mọi điều này rất lớn lao. Chúng ta không có nghiệp vụ, lo quan sát các sự việc cách duy vật hay duy lý, đó là xuyên qua nhãn quan của Công giáo La mã hay phe cải chánh, nhưng chỉ theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nhìn thấy 7 giá đèn bằng vàng. Ngài chỉ biết “Hội Thánh” và khi chúng ta cho phép Linh của lẽ thật hướng dẫn chúng ta vào lẽ thật thuộc linh về Hội Thánh, chúng ta sẽ chỉ thấy Hội Thánh mà Đức Chúa Trời thấy. 

Đang khi tôi diễn giảng về các điều này cùng các Cơ Đốc nhân tại các xứ khác nhau, tôi nhận thấy, tất cả họ, bao gồm các lãnh tụ đều có cùng các câu hỏi. Họ cảm thấy “anh có ngụ ý bảo tôi rằng có thể có đôi điều theo đúng tiêu chuẩn Đức Chúa Trời ở đây sao? anh là người theo lý tưởng chủ nghĩa, anh đang theo đuổi một ảo ảnh. Nhưng thậm chí giá như anh có đúng, và có thể nhìn thấy các điều này xảy ra ở vài mức độ nào đó trong đời sống anh, nhưng thế hệ tiếp theo sẽ thế nào? Những gì anh đang kinh nghiệm  bây giờ sẽ đi vào con đường của mọi sự khác.  Tính chất nó sẽ thay đổi và chỉ một ít năm nó sẽ chỉ tồn tại như một bức vẽ hoạt kê về khải tượng của anh “ (tại điểm này tôi có thể nhắc nhở các độc giả rằng, trải 35 năm qua, tác giả đã chứng kiến sự trưởng tiến xuyên qua sự rao giảng lời, một công tác rất có kết quả của Linh Đức Chúa Trời tại Trung Hoa và một công tác mà nhờ quyền năng của Christ đang nội túc trong những kẻ thuộc về Ngài, họ đã chịu đựng nỗi các cơn bão tố khốc liệt nhất – lời của chủ bút 1961) 

Vâng, tôi giả sử nếu anh em chỉ nhìn các sự việc theo quan điểm của chức vụ Phao lô trong Tân Ước, một thái độ như vậy có thể có vẻ là đúng; nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, vẫn còn chức vụ của Giăng. Những gì Đức Chúa Trời vẫn đang làm xuyên qua các người này thì vĩnh cửu – chớ không phải là những gì trong 10 hay 20 năm. Về Ngôi nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời không có thế hệ nhất hay thứ hai. Nhưng đời này sang đời kia” (Thi 90:1) những gì Ngài đang có trước mắt Ngài sẽ không bao giờ bỏ qua, vì chúng lý do tốt đẹp là chính Ngài không bao giờ thay đổi. 

(1) [dĩ nhiên, lời ám chỉ là sự khác biệt giữa thế hệ các Cơ Đốc nhân thứ nhất và thứ hai giữa những người đến cùng Christ từ ngoại giao vào đột truyền giáo đầu và những kẻ thường lớn lên theo sau số người đó, nhưng chỉ hữu danh và thực] vậy chúng ta có dám chấp nhận tiêu chuẩn khác chăng? Một người không đủ khả năng mang các viên trân chân lại  mua một chuỗi kim cương giả và tưởng chúng như các viên trân chân mô phỏng. Nhưng  một người có đủ khả năng mang các viên  trân châu lại trong suy nghĩ về các tràng kim Cương giả như các viên trân châu mô phỏng. Đối với chị em, thấy không có các trân châu thật và các trân châu giả, chỉ có các Trân Châu. Đối với chị, các tràng kim cương giả không còn liên hệ với các viên Trân Châu là có các kim cương giả nào khác, các trân châu duy nhất nàng nhìn nhận như các trân châu là các trân châu thật. 

“Vừa quay lại tôi đã thấy 7 chơn đèn bằng vàng”. “Và người đã mang tôi ra đi trong linh đến một ngọn núi lớn và cao, đã bày tỏ Giê ualem, tháng tháng cho tôi, từ trời nơi Đức Chúa Trời mà xuống, có vinh quang của Đức Chúa Trời, ánh sáng của thánh như một anh em ở đó, chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời vì chức vụ của Giăng! 

W.N.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2