"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4920744
Đang truy cập:266

DANH HIỆU EMMANUEL CỦA CHÚA-


Bạn có sáng tỏ đầy đủ về danh hiệu Emmanuel của Chúa Jesus không? Tôi không tin rằng đa số tín đồ có được nhận thức đầy đủ.
Trong chữ ’Emmanuela’ có chữ “El” đứng cuối cùng, ngụ ý Đức Chú Trời—Emmanuel có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta“ trong Chúa Jesus như sau:
1.Tên của con trai tiên tri E-sai:
Esai 7:14-16 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Vả, trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đương ghét sẽ bị bỏ hoang”. Vào thời đó, khi con trai E-sai vừa biết ăn thì hai nước là Sy-ri và bắc quốc Israel bị bỏ hoang. Điều khó hiểu là mẹ của Emmanuel lúc đó không phải là trinh nữ. Nhưng đó là sự ứng nghiện đích thực của lời tiên tri Esai 7:14.
2.Tên của quốc gia Isrel:
E-sai 8: 4, “Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Vì dân nầy đã khinh bỏ các dòng nước Si-lô-ê chảy dịu, và ưa thích Rê-xin cùng con trai của Rê-ma-lia. Vì cớ đó, nầy, Chúa sẽ khiến nước Sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua A-si-ri và cả oai vinh người; nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực; chảy vào Giu-đa, tràn lan chảy xói, ngập cho đến cổ; hỡi Em-ma-nu-ên, nó sè cánh ra che cả xứ ngươi” Thánh ca HTTLVN bài số 22 câu 4, có lời hát rất hay, “Nay hãy ca tụng không thôi, Đôi mắt lụy dứt tuôn rơi, Ta bươn qua xứ Emmanuel, Cùng bươn qua xứ Em-manuel…”. Xứ nầy là nước Israel, có Đức Chúa trời ngự ở đó. Xứ nầy không phải là thiên đàng.
3.Tên của Chúa Jesus nhục hóa-
Mathio 1: 21-23, “Nàng sẽ sanh một trai, ngươi hãy đặt tên là JÊSUS, vì chính Con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội." Vả, mọi việc nầy xảy ra, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi tiên tri rằng: "Kìa, gái đồng trinh sẽ thọ thai, sanh một trai, Người ta sẽ gọi tên con đó là Em-ma-nu-ên," dịch là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.
Sự ứng nghiệm tối hậu trong sự nhục hóa, mà Chúa Jesus do trinh nữ là Ma-ri sinh ra. Đó là con trẻ có bản chất song đôi, thần tính và nhân tính, trở thành Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở giữa loài người trong 33 năm rưỡi trong thân thể của Chúa Jesus.
Là Emmanuel tổng bao hàm—Ngài là Cứu Chúa (Luca 2;11), Đấng Cứu Chuộc (Giăng 1:29), Đấng ban sự sống (1 Cor. 15:45), là Đức Linh nội cư (Giăng 14:16-20). Mọi tín đồ trong Đấng Christ là các chi thể của Emmanuel vĩ đại, tập thể nầy.
4.Tên của Chúa Jesus phục sinh.
Mathio 28:20, “Và nầy, Ta hằng ngày ở cùng các ngươi cho đến kỳ chung kết đời."
Sách Mác và Luca chép về sự thăng thiên của Chúa Jesus, nhưng tại sao Phúc âm Giăng là Mathio lại không chép Ngài về trời. Là Đức chúa Trời, Ngài đâu di chuyển đi đâu, nên Giăng và Mathio không chép Chúa thăng thiên. Chữ “Ta” trong Mathio 28:20 có thể đổi thành Emmanuel, sẽ dễ hiểu.
5.Tên của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.
Khải thị 21:1-4, “Đoạn, tôi đã thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã qua rồi, biển cũng không còn nữa. Tôi cũng đã thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai ra, nói rằng: “Kìa, nhà trại của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ đóng trại giữa họ, và họ sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo mọi giọt lệ khỏi mắt họ, sự chết không còn nữa, cũng chẳng có tang chế, hoặc kêu khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự đầu tiên đã qua rồi.”
Đại từ “họ” xuất hiện 4 lần trong mấy câu Kinh thánh nầy. Các bạn nghĩ “họ” đây là những ai, con cái của Chúa hay loài người trong cõi đời đời???
Tôi gặp rất nhiều con cái Chúa nói “họ” đây là tín đồ. Tôi xin quả quyết rằng “họ” đây là “loài người” trong câu: “Đức Chúa Trời ở giữa loài người”. Loài ngườii đây là bầy chiên được tái tạo, vào nước Chúa theo Mathi 25:31-46. Sau thiên hi niên, họ được gạn lọc, ai đỗ đạt sẽ vào trời mới đất mới sống xung quanh thành thánh Jerusalem mới đến đời đời.
Trên đây có nói ý nghĩa của tên Emmanuel tối chung là “thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, sửa soạn như một tân phụ trang sức đợi chồng mình. ..nhà trại của Đức Chúa Trời ở giữa loài người”. Trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời trong thành thánh (vợ Chiên Con) sẽ ở cùng loài người, là nhân loại mới đến đời đời. Vào lúc đó loài người, dù không được tái sinh, nhưng đã được đổi mới, vô tội, sẽ nói với nhau về Đức Chúa Trời “ Ngài là Emmanuel” của chúng ta. Nhưng ai ở trong thành thánh và cấu tạo nên thành thánh (hội thánh đời đời) thì đều là các con, còn những kẻ ở xung quanh thành thánh là các dân, là loài người mới. Bạn có phân biệt con cái và các dân trong cõi đời đời chưa?
Cây Sự Sống -30-4-2015
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2