"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408610
Đang truy cập:63

ĐA-VÍT-- NGƯỜI VỪA LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI-

 

Sách Công Vụ 13:22 chép lời làm chứng của Đức Chúa Trời về Đa-vít như sau: “Khi Ngài đã bỏ vua đó, thì lập Đa-vít làm vua họ; cũng làm chứng về người rằng: 'Ta đã tìm được Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng Ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ Ta”.
Đa-vít đã có cuộc sống hài lòng Chúa, đến nổi cuối Kinh thánh còn chép tên ông bên cạnh tên của Chúa Jesus trong sách Khải huyền 22. “Ta là Jêsus ... Ta là Cội gốc và Hậu tự của Đa-vít, là Sao mai sáng chói”.
Thật chúng ta khó hiểu và giải thích tại sao một con người có nhiều lỗi lầm như Đa-vít mà có thể trở thành một con người vừa lòng Đức Chúa Trời?
Đây là những lỗi lầm của Đa-vít:
--Đa-vít dạy Giô-na-than nói dối với vua Sau-lo- “Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít có cố nài xin tôi cho nó đi về Bết-lê-hem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm” (1 Sa 20:6).
-- Đa-vít nói dối với thầy tế lễ- “Đa-vít đáp cùng thầy tế lễ A-hi-mê-léc rằng: Vua có sai tôi một việc, và dặn rằng: Chớ cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lịnh ta truyền cho ngươi” (1 Sa 21:2).
--Đa-vít đóng kịch và lạc lõng giữa triều đình vua A-kích, Phi-li-tin, vì ông muốn nương náu nơi đó- “Đa-vít để các lời nầy vào trong lòng mình, và rất sợ A-kích, vua Gát” (1 Sa 21:12).
-- Đa-vít kể lể công khó của mình và ăn xin với đại gia Na-banh (1 Sa 25).
- Đa-vít ham phụ nữ đẹp nên xin cưới A-bi-ga-in ngay sau khi chồng nàng là Na-banh chết. “Những tôi tớ Đa-vít đến tìm A-bi-ga-in, tại Cạt-mên, mà nói rằng: Đa-vít sai chúng tôi đến cùng nàng, vì người toan lấy nàng làm vợ. 41 Nàng bèn chỗi dậy, sấp mình xuống đất, mà nói rằng: Nầy con đòi của chúa sẽ làm tôi mọi chúa đặng rửa chân các tôi tớ của chúa tôi” (1 Sa 25:40).
--Đa-vít lại đến với vua A-kích Phi-li-tin lần nữa để tìm nơi ẩn náu, tránh mặt Sau-lơ. Ông không nhờ cậy Chúa mà nhờ cậy loài người che chở.
- Đa vít cưới nhiều vợ trong khi vua Sau-lơ chỉ có một vợ chánh và một người thiếp là Rit-ba.
--Đa vít kết bạn bè với Ha-nun vua Am-môn, kẻ thù của dân Israel- Gia cơ 4:4 nói “hễ ai muốn làm bạn với thế nhân thì tự làm thù nghịch cùng Đức Chúa Trời”.
--Đa-vít phạm ngoại tình với Bát-sê-ba và sát nhân với U-ri, dũng sĩ của mình và là chồng của Bát-sê-ba.
--Vì ông sai dẫn phụ nữ vào cung, nên con ông bắt chước phạm loạn luân và sát hại lẫn nhau mà ông không có năng lực nào để kỉ luật chúng.
- Vì Đa-vít nhờ Giô-áp giết U-ri, hả họng mắc quai, nên Đa vít không thể thi hành kỉ luật trên Giô áp về những hành vi Giô-áp ganh tị, hại người lành được.
- Đa-vít kiêu ngạo khi sai Giô-áp đi khắp nước điều tra quân số Israel.
THẬT RÂT KHÓ HIỂU MỘT CON NGƯỜI CÓ NHIỀU LỖI LẦM NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC CHÚA LÀM CHỨNG RẰNG ÔNG VỪA LÒNG NGÀI.
Tại sao:
--Vì Đa-vít tuyệt đối quan tâm cho vinh quang vinh dự của Chúa- Còn Sau-lơ tìm kiếm vinh quang cho mình khi ông dựng bia kỉ niệm ở núi Cạt-mên. Đa-vít nói với Gô-li-át: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta” (1 Sa 17:45-47).
--Phao lô nói : “Đa-vít, trong đời mình, tuân phục ý chỉ Đức Chúa Trời, rồi ngủ” (Công vụ 13: 36)- Còn tiên tri Sa-mu-ên nói với vua Sau-lơ: “Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? …Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng” (1 Sa 15: 19,22,23).
--Cả cuộc đời vua Sau-lơ chỉ lo toan cho sự an nguy và trường tồn của vương quốc mình, còn Đa-vít quan tâm tuyệt đối đến nơi cư ngụ của hòm giao ước, ám chỉ hiện diện của Chúa. Tác giả Thi thiên 132 làm chứng về vua Đa-vít, “Thể nào người đã thề cùng Đức GIA-VÊ, Và đã hứa-nguyện cùng Đấng Toàn-năng của Gia-cốp: 'Chắc-chắn con không sẽ vào nhà con, Cũng không nằm trên giường con; Con sẽ không cho đôi mắt con ngủ Cũng không cho các mí-mắt của con ngủ ngon-lành; Cho đến khi con tìm được một chỗ cho Đức GIA-VÊ, Các chỗ ngự cho Đấng Toàn-năng của Gia-cốp'.
Nhưng trên hết mọi sự, dù Đa-vít có nhiều khuyết tật trong tâm tính, tôi nghĩ ông được trở nên con người vừa lòng Đức Chúa Trời là hoàn toàn nhờ vào đức thương xót bền vững của Chúa dành cho ông. Chúa nói, “Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít”. Bản Anh Văn dịch câu “sự nhân từ chắc thật” là “the sure mercies”. Nhờ sự thương xót bền vững của Đức Chúa Trời nên Đa-vít trở nên người vừa lòng Ngài.
Bạn ơi,
Vốn là một tội nhân bẩm sinh theo di truyền, ai trong chúng ta cũng có thể phạm những lầm lỗi như Đa-vít. Vấn đề tôi muốn nói là tâm địa của mỗi chúng ta giống như bụng dạ của Đa-vít hay bụng dạ của Sau-lơ? Sau-lơ lập tượng đài để lưu danh thiên cổ và lo lắng cho sự tồn vong của vương quốc mình? Đa-vít chỉ quan tâm vinh quang vinh dự của Chúa và thường coi mình như con bọ chét, con chó chết. Sau-lơ bất tuân, bướng bỉnh không làm theo ý Chúa mà có xu hướng làm vừa lòng quần chúng. Đa-vít thương yêu, quý trọng chỗ cư ngụ của Chúa hơn và mạng sống của mình và tuyệt đối làm theo ý muốn của Chúa.
Tóm lại, cộng thêm vào đức thương xót bền vững của Đức Chúa Trời, nếu bạn có bụng dạ như Đa-vít thì chắc bạn sẽ trở thành người sống vừa lòng Ngài chẳng sai.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2