"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:5602681
Đang truy cập:234

DÂN SÔ-ĐÔM TÂN THỜI CÓ KẾT THÚC NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI?


-
Khi viết thơ Rô-ma chương 2, sứ đồ Phao-lô luận giải về tình trạng đạo đức xuống dốc của loài người, ông sử dụng tư liệu từ Sáng thế kí làm nền.
- Rô ma 1: 19-20 chép, “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã bày ra trong họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì những sự của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế đã thấy rõ, nhờ các vật dựng nên mà nhận biết được; nên họ không thể nào chữa mình được” – Hai câu kinh thánh nầy nhắc lại sự sáng tạo trời đất trong Sáng thế kí chương 1.
-
- Rô ma 1:21-25, “Bởi chưng họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà chẳng tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, cũng chẳng cảm tạ Ngài, nhưng tư nghị của họ trở nên hư không, và lòng vô tri của họ ra tối tăm. Họ tự xưng là khôn ngoan, mà trở nên ngu dại, đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hay hư nát ra giống như hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã để mặc họ bị tư dục của lòng họ đưa đến sự ô uế, đến nỗi họ làm nhục thân thể của nhau, vì họ đem lẽ thật của Đức Chúa Trời đổi lấy sự giả dối, kính thờ và phụng sự vật thọ tạo hơn là Đấng Tạo hoá, là Đấng đáng chúc tụng đời đời! A-men”-- Các câu Kinh thánh nầy tóm lược sự sa ngã của loài người từ A-đam kéo dài đến tháp Ba-bên.
-
- Rô ma 1:26-27, “Bởi cớ ấy nên Đức Chúa Trời để mặc họ buông theo tà tình xấu hổ; vì đàn bà của họ đổi cách dùng thuận tánh ra cách dùng nghịch tánh; đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng thuận tánh với đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông làm sự nhuốc nhơ với nhau, rồi tự chuốc lấy cho mình sự báo ứng xứng với sự lầm lạc của họ”—Hai câu kinh thánh nầy miêu tả tội đồng tính luyến ái của dân Sô-đôm ngày xưa.
- Rô ma 1: 28-30 , “Đã vậy, vì họ không thèm nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời để mặc họ bị tâm trí vô dụng để làm những điều trái lẽ. Họ đầy dẫy mọi sự bất nghĩa, gian ác, tham lam, hiểm độc, ganh ghét, tàn sát, tranh cạnh, quỉ quyệt, ác ý, nói chùng, nói gièm, thù ghét Đức Chúa Trời, xấc xược, kiêu ngạo, vênh vang, hay gây ác, bội nghịch cha mẹ, vô tri, bội ước, không thân tình, không thương xót. Dẫu họ biết rõ sự phán đoán của Đức Chúa Trời định rằng những kẻ làm các điều dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại cũng vui lòng cho những kẻ khác làm các điều ấy nữa”.-- Ba câu kinh thánh nầy diễn tả lịch sử gian ác của loài người mãi đến hôm nay.
-
Theo lập luận của Phao-lô, Chúa sẽ báo trả cho mọi hành vi tội lỗi như trên, ông quả quyết, “Ngài sẽ báo ứng cho mỗi người tuỳ công việc của họ: ai bền lòng làm thiện mà tìm kiếm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hay hư nát, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai bè đảng, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự bất nghĩa, thì báo cho sự thạnh nộ đại hận” (Rô. 2:6-8).
Chúa sẽ báo trả và tiêu diệt thế giới ngày nay như Ngài đã giáng hình phạt trên Sô đôm ngày xưa hay không? Một số quốc gia và một vài giáo hội Cơ Đốc đã phê chuẩn và hoan nghinh đạo luật hôn nhân đồng tính trong mấy năm qua, là dấu hiệu ngày hình phạt nền văn minh nhân loại sắp gần kề.
Tôi không dám nói rằng toàn bộ thế nhân ngoại đạo đều sẽ trở nên dân đồng tính trước ngày Chúa Jesus tái lâm, nhưng tôi rất ngạc nhiên tại sao Chúa lấy ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm để minh họa cho ngày mà Ngài sẽ hiển lộ cách công khai trước mặt cả nhân loại? Chúa Jesus phán, “nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của cải ở trong nhà, thì chớ xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về. Hãy nhớ lại vợ của Lót” (Lu ca 17: 29-32). Chúa có nghĩ đến lối sống đồng tính của nhân thế hôm nay không? Bạn có ghê tởm và lên án lối sống nầy chăng?
-
Chúa hiện ra công khai và tiêu diệt nhân lọai, mà đa số là dân đồng tính bằng lửa diêm sanh như Ngài đã hủy diệt thành Sô đôm đồng tính xưa kia.
Tôi trích lời nẩy lửa của Sứ đồ Phi-e-rơ trong 2 Phi-e-rơ 2: 4-16 để kết luận cho bài viết nầy: “Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng vào vực sâu, bỏ trong hầm tối, giam cầm đến kỳ xét đoán; lại chẳng tiếc thế gian thượng cổ, nhưng khiến nước lụt đến trên thế gian bất kỉnh ấy, chỉ bảo hộ Nô-ê, là người rao giảng sự công nghĩa, với bảy người nữa; lại khiến Sô đôm và Gô-mô-rơ ra tro bụi, định tội cho nó phải bị phá đổ để làm gương cho người ăn ở bất kỉnh về sau; chỉ giải cứu người công nghĩa là Lót, tức là kẻ quá lo buồn vì cách ăn ở buông tuồng của bọn gian ác kia (vì người công nghĩa ấy ở giữa họ, nghe thấy việc bất pháp, thì tâm hồn công nghĩa ngày ngày đau xót), thì Chúa cũng biết giải cứu người kỉnh kiền khỏi cơn cám dỗ, và giam cầm kẻ bất nghĩa trong sự hình phạt cho đến ngày xét đoán, nhứt là những kẻ buông theo xác thịt, miệt mài trong tư dục ô uế mà khinh dể bậc chủ quyền”.
Lót là người công nghĩa yêu đuối, nhưng cũng được thoát chết khỏi lửa giáng trên Sô-đôm.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2