"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408856
Đang truy cập:166

Không Có Cháu Chắt Trong Vương Quốc Của Đức Chúa Trời.


1 Sa. 7:1-2 “Người Ki-ri-át-Giê-a-rim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-đáp, ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Ê-lê-a-sa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Ki-ri-át-Giê-a-rim lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm; cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than nhớ Đức Giê-hô-va ».
1 Sử 13:1-14 “Đa-vít hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân, cùng các quan trưởng của dân. Đa-vít nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu các ngươi lấy điều nầy làm tốt lành, và nếu sự nầy do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Y-sơ-ra-ên, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta; rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành. Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên lại, từ Si-ho, khe Ê-díp-tô, cho đến nơi nào Ha-mát, để rước hòm của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về. Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đồng đi lên Ba-a-la, tại Ki-ri-át-Giê-a-rim, thuộc về Giu-đa, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa Chê-ru-bin, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ. Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, xướng ca, dùng đàn cầm, đàn sắt, trống nhỏ, chập chỏa, và kèn mà vui mừng. Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. Đa-vít chẳng vừa ý, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại U-xa; người gọi nơi ấy là Bê-rết-U-xa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Trong ngày ấy, Đa-vít lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được? Vậy, Đa-vít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng biểu đem để vào nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát. Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người »
Mặc dù Đức Chúa Trời không có sự yêu thích giữa vòng loài người, và không thành kiến ​​đối với những người như vậy, nhưng Ngài rất ghen tương với các nguyên tắc mà Ngài đã lập ra, và có lẽ trong Cựu Ước không có sự cố nào được chứng tỏ cách mạnh mẽ hơn sự thật chứa trong 1Sử.13. Một lần nữa và một lần nữa, trong những gì trông giống như sự nghiêm trọng thực sự, Chúa xử lý các tôi tớ lớn nhất của Ngài về điểm nguyên tắc. Mức độ nghiêm trọng của Ngài đối với Moses về việc ông đập vầng đá lần thứ hai, Ngài không cho phép ông vào miền đất. Tại đây một lần nữa, chúng ta đang gần như bị sốc khi lưu ý mức độ nghiêm trọng của Ngài có với David, khi David có ý định rất tốt và có vẻ là một chuyển động phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời. Không cần tra hỏi David có thực sự tận tình, tận tụy với Chúa không, nhưng chúng ta thấy phản ứng nghiêm trọng này của Đức Chúa Trời cho một cái gì đó, mặc dù không phải tại thời điểm được công nhận rõ ràng như vậy bởi những người có liên quan, đã là phản ứng về sự vi phạm nguyên tắc.
Đức Chúa Trời không thể bỏ qua nguyên tắc
Tất nhiên, lời giải thích phải nằm trong hướng đó mà làm tiền lệ có liên quan, có nghĩa là, đặt cơ sở cho tất cả thời kỳ, Đức ChúaTrời cho thấy cách đặc biệt rõ ràng những gì là thái độ của Ngài hướng tới nguyên tắc này. Những điều này đã được viết trong Kinh Thánh, và Đức Chúa Trời biết điều đó. Kinh Thánh chép sự mặc khải tâm trí Đức ChúaTrời dành cho tất cả các thế hệ sắp tới của lịch sử nhân loại, và nó sẽ không làm cho Đức ChúaTrời bỏ qua hành vi vi phạm các nguyên tắc quan trọng và cho họ vượt qua, vì Ngài sợ rằng bất cứ lúc nào đó dân của Ngài lại bắt đầu xây dựng một cái gì đó trên một nền tảng sai trật. Vì vậy, cần thiết điều chỉnh cách nghiêm trọng, và cung cấp sự hướng dẫn cho dân Ngài trong tất cả các thế hệ. Đó là lời giải thích theo mức độ nghiêm trọng của Đức ChúaTrời, như trong trường hợp như thế.
Kết cuộc của Đức Chúa Trời phải đạt được trong cách của Đức Chúa Trời
Nhưng khi chúng ta nhìn vào điều đó để thấy bản chất tất cả là gì, chúng ta tìm thấy điều này, đừng tưởng rằng thảm họa có thể vượt qua nếu chỉ có việc nắm giữ một chứng cớ trong thực chất - sự thật, những ý tưởng, giáo lý, hình thức - mà không có các nguyên tắc của chứng cớ đó được tuân theo. Điều nầy có thể dễ dàng xảy ra, với kết quả là có một mâu thuẫn cơ bản với chính vị trí được nhận thức. David hoàn toàn đúng trong kết luận của ông rằng cái hòm đang ở vị trí sai trật và nó cần được di chuyển, bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời cho nó đã không được thực hiện. Vì vậy, ông đã hành động dựa trên kết luận rộng rãi cho ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng không biện biệt các nguyên tắc cơ bản của mục đích đó.
Như vậy, trong khi ông chuyển động đến kết cuộc đúng, ông chuyển động theo một cách sai lầm, và ôngvướng mắc cái gì đó của mối quan tâm thánh thiện nhất đối với Đức Chúa Trời trong vấn đề nguyên tắc thần thượng. Đây là một bài học rất nghiêm trọng cho tấm lòng của chúng ta- chúng ta có thể làm theo các điều khoản, thực chất, giáo lý, của chứng cớ Giêsu, với những ý định tốt nhất và phụng hiến không nghi ngờ, là cho Chúa, nhưng có thể có sự ngăn chặn và trì hoãn thiết thực, vì có cái gì đó giấu kín đối với tầm nhìn của chúng ta mà Chúa không thể nhìn nhận và chấp nhận; và thảm họa có thể đến trên tất cả những nỗ lực và gánh vác của chúng ta, và trên toàn bộ sự chuyển động, vì lý do đó.
Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản khao khát rằng một số sắc lệnh và các chân lý sẽ được thực thi. Mong muốn của Ngài là sẽ có được sự sáng suốt thuộc linh và lòng trung thành trong mối quan hệ với các nguyên tắc thuộc linh. Hai điều nầy phải đi cùng nhau. Cách thức và phương tiện cho kết cuộc của Đức Chúa Trời cũng quan trọng như chính các kết cuộc.
Rõ ràng đó là những gì xuất hiện ở đây. U-xa và Ahio là những người sai trật. Họ không có bất cứ quyền gì để được xếp vào vị trí đó. Đó là điều đầu tiên sai trật trong nguyên tắc. Điều đó sẽ hoàn toàn rõ ràng bởi các phần tiếp theo. Cổ xe là một ý tưởng hoàn toàn sai trật. Ban đầu nó được đề xuất bởi các thầy bói Phi-li-tin, những người trong liên minh với các quỷ, đã tinh tế, bí mật, len lỏi vào cả chuyển động này. Ô, các mưu đồ của Sa-tan đặt ra thì tinh tế và sâu sắc biết dường nào, ngay cả một người như David có thể bị mù quáng với chúng và bị chặn lại! Cái hòm đã có mặt tại nhà của Abinadab trong nhiều năm, và hai con trai này của Abinadab, U-xa và Ahio, đã lớn lên với nó và dường như chưa bao giờ hiểu được lịch sử của cái hòm và lời quy định rõ ràng của Đức ChúaTrời về cách thức chuyển vận.
Họ chưa bao giờ đọc những gì có trong Kinh Thánh cho thấy ý nghĩa và bản chất của vật ở trong nhà của họ. Sự quen thuộc đã nuôi dưỡng sự coi khinh, và cái hòm đã trở thành như một vật sở hữu cá nhân của họ và họ có trách nhiệm về nó. Đó là điều sai lầm. Chúa Giêsu, ở đây là Đấng được cái hòm làm tiêu biểu, mặc dù đang kêu gọi người ta vào sự tương giao với Ngài trong đường lối được ấn định cách thần thượng, không bao giờ phó thác chính mình Ngài vào tay của những người nầy, là những người đã tự mình gánh trách nhiệm của họ. Chứng cớ của Ngài trong ý nghĩa đó sẽ tự chăm lo cho mình: Đức ChúaTrời toàn năng ở trong đó. Ngài không cần sự giám hộ của những người quen thuộc, những người đã tự chiếm hữu những thứ của Ngài. Tất cả mọi thứ trong tình trạng hời hợt, và do đó các nguyên tắc sâu sắc không được phân biệt - do đó có thảm họa.
Sự thù nghịch của Satan chống Đấng Christ
Điều nầy có nghĩa là gì ? Tại đây cái ngôi đã phơi bày cách đầy đủ. Đây là một phần của chuyển động mang ngai vàng vào vị trí đầy đủ của nó. Trong Kinh Thánh, David là một tiêu biểu tối cao của Đức ChúaTrời về Con Ngài trong vương quyền, do đó, ngôi David không được tỏ bày ra nhiều như ngai vàng của Đức ChúaTrời hay của Đấng Christ. Chính Đấng Christ trên ngai vàng có quyền lực tối cao đang được cái hòm tiêu biểu ở đây.
Bây giờ, từ một chặng đường dài trở lại và một chặng đường dài đi xuống, có len lỏi một cái gì đó nham hiểm, đã đến cách ẩn giấu qua cái hòm này của các thầy bói Phi-li-tin-- một sự nói bóng gió của Sa-tan trong đó, trong ánh sáng của tất cả những gì chúng ta biết bây giờ với tất cả Kinh Thánh trong bàn tay của chúng ta, đều làm việc theo cách này. Sa-tan sẽ can thiệp theo một cách nào đó, nếu hắn có thể, với việc Đấng Christ bước đến quyền uy tuyệt đối, và để làm điều đó, hắn phải nói bóng gió một cái gì đó của mình rằng sẽ cần mang lại sự phán xét của Đức ChúaTrời trên toàn bộ điều đó. Điều đó tinh tế, thông minh, nhìn xa trông rộng; vì những gì bạn có ở đây là cái hòm liên quan đến David và toàn thể vương quyền, và sau đó thảm họa xảy ra mà toàn bộ chuyển động đơn giản chỉ vì Đức ChúaTrời vẫn còn nhìn thấy trong đó có các sự nói bóng gió, một cái gì đó của ma quỷ, đã đến để phá hủy toàn bộ chứng cớ này; và Đức ChúaTrời không thể chấp nhận nó.
Nếu chúng ta có những điều như thế này, là điều trong bản thân chúng ta có thể nghĩ rằng các xử lý nghiêm trọng như vậy hầu như không biện minh được, Đức ChúaTrời có thể bỏ qua những lỗi lầm và thất bại như vậy; nhưng Đức ChúaTrời nhìn thấy toàn bộ và thế nào nó ảnh hưởng đến vấn đề cuối cùng, đến nơi mà Ngài đã chỉ định cho Con của Ngài, và Ngài nói: "Không! Điều đó liên quan đến vấn đề lớn nhất trong vũ trụ này và do đó nó không được phép bỏ qua". Đức ChúaTrời không thiết lập ngai vàng của Con Ngài trên bất cứ điều gì của Satan.Thật kinh khủng!
Vì vậy, chúng ta phải có được một lý do đầy đủ cho hành động nghiêm trọng như vậy của Đức ChúaTrời; chúng ta phải biện minh cho Ngài. Chúng ta không chỉ đơn giản nói: "Đây là một người có trái tim đổ ra tất cả cho Chúa, người chân thành tìm cách phục vụ Ngài, và sau đó Chúa lại đập nát tất cả. Có vẻ không công bằng; có vẻ như độc ác và tàn nhẫn". Chúng ta phải biện minh cho Đức ChúaTrời. Ngài chỉ được biện minh khi bạn có thể thấy rằng một cái gì đó chạm vào những vấn đề cuối cùng trong mục đích đời đời của Ngài, và rằng Ngài không thể bỏ qua điều đó trong ánh sáng sự vĩ đại của các vấn đề. Và đó là những gì đã xảy ra ở đây.
Bàn tay của con người thiên nhiên trong tay của Satan
Vì vậy, chúng ta quay về với chính mình và hỏi, điều này áp dụng đối với chúng ta như thế nào? Nó có nghĩa này, chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm sự tận tâm của mình đối với Chúa phải là sự hướng dẫn, đó là nhiệt thành theo kiến thức. Với David thì khác hơn. Không phải là điều ông không thể biết; ông có thể đã được biết đến. Việc thực hiện tiếp theo sau vụ việc này cho thấy rằng ông đã có kiến ​​thức theo khuynh hướng của mình, nhưng ông bị mang ra khỏi kiến thức đó vào thời điểm đó bởi tất cả những gì đã xảy ra, ông đã sống trong một số mức lượng hời hợt và tình cảm, và bỏ qua một nguyên tắc sinh tử khi chuyển vận cái hòm. Điều đó dễ dàng biết bao! Chúng ta có thể thấy một lượng lớn về điều này trong lịch sử. Đây là những gì bạn có thể gọi một chuyển động phục hưng trong Israel. Có tất cả các dấu hiệu của sự hồi sinh, theo một cách. Cái hòm đã có mặt tại nhà của Abinadab trong tất cả những năm đó. Dân chúng "thương nhớ Chúa"; và đây là sự chuyển động, và tang chế của họ được biến thành niềm vui.
Tất cả dường như được diễn ra cách tốt đẹp- và sau đó toàn bộ sự việc bị chặn lại. Đã xảy ra như vậy một lần nữa và một lần nữa trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Một sự phục hưng; có, chắc chắn là một chuyển động từ trạng thái chết, từ trạng thái bị chặn đứng hoàn toàn; dân chúng bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ chết choc đã chấm dứt; và nhưng sau đó lại bị chặn lại. Cuộc Cải Chánh đã bị chặn lại. Đã đến một điểm mà tại đó những nhà Cải cách lớn đã bị chặn lại. Họ không đi thẳng đến kết cuộc đầy đủ của Đức ChúaTrời, họ bị dừng lại ở đâu đó.
Khi bạn nhìn xem lý do tại sao, bạn tìm thấy tại một điểm nào đó, bàn tay của con người thiên nhiên đã đến trên công việc của Chúa, và bàn tay đó là bàn tay của kẻ thù. Có cái gì đó ở đằng sau việc con người thiên nhiên nắm giữ những điều của Đức ChúaTrời, đó là sự làm ám thị của Sa-tan; và Đức Chúa Trời đứng lại, dời bỏ bàn tay chúc phước của Ngài, toàn bộ sự việc sẽ đến một kết thúc không đúng lúc và không vượt lên được. Không chỉ phải có sự am hiểu về sự thật nhưng tính tính kiên định chăm rễ sâu xa với các nguyên tắc thần thượng, nếu sự chuyển động là phải đi đến sự viên mãn, nếu kết cuộc mà Đức Chúa Trời có trước mắt phải đạt được mà không bị gián đoạn và bi kịch.
Đó là một bài học lớn cho một số người trong chúng ta đang có trách nhiệm trước mặt Chúa, nhưng nó là một bài học cho tất cả những ai có liên quan đến các mối lưu tâm của Chúa. Chúng ta phải thấy rằng, trong khi Chúa muốn lòng nhiệt thành, tính hoàn toàn, tình trạng trọn lòng và mong muốn kết cuộc của Ngài đạt được, chúng ta rất cần có sự phân biệt thuộc linh, rằng chúng ta không bỏ qua một số nguyên tắc mà là điều cần thiết đối với Đức Chúa Trời trong khi đạt đến kết cuộc của Ngài. Một bước đi gần gũi với Chúa và sự chú tâm cầu nguyện cho Lời của Ngài dưới sự chiếu sáng của Thánh Linh có thể đem lại cho chúng ta sự sáng suốt đó.
Sưu Tầm
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2