"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408836
Đang truy cập:169

BA BÀN THỜ VÀ DANH CỦA CHÚA-

 

Sáng thế kí 22: 13-14, “Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm-sẵn tại đó. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn”
Xuất Hành 17:11-16, “Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân người. Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là ‘Giê-hô-va cờ xí của tôi’”.
Các Quan xét 6: 19-24, “Ghê-đê-ôn bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê-pha bột làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men; đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam, nghĩa là Giê-hô-va bình-an.”
Jehovah là Danh tánh của Đức Chúa Trời, còn ý nghĩa của Jehovah là “Ta Là—I AM—Đấng Hằng Hữu). Trong ba câu chuyện về sự hiện ra của Chúa, chúng ta có ba hợp danh của Jehovah:
1. Jehovah Jireh:
Theo cựu ước, bàn thờ có nghĩa là nơi chúng ta hiến dâng của lễ, còn trong Tân ước bàn thờ là thập tự giá của Chúa Jesus.
Jehovah Jireh nghĩa là Đức Chúa Trời thấy trước và sắm sẵn mọi nhu cầu cho dân Ngài. Qua việc Abraham bắt con chiên đực, sừng mắc bụi cây, thay thế cho Y-sác, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dự bị Chúa Jesus thay cho mọi điều chúng ta cần trong đời nầy và cả cõi đời đời. Chúa Jesus là giải đáp cho mọi nhu cầu vật lí, và là thực tại mọi nhu cầu thuộc linh của chúng ta. Bạn thấy như vậy chưa?
2. Jehovah Cờ Xí (Nissi)
Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy Giô-suê và các chiến hữu tượng trưng hội thánh ngày nay, Môi-se tiêu biểu Chúa Jesus trên ngôi Thượng Tế, Hu-rơ và A-rôn tượng trưng những chiến sĩ có đời sống cầu thay sâu nhiệm, đồng công với sự cầu nguyện của Chúa Jesus.
Nếu có bạn và nhiều chiến sĩ cầu nguyện, đồng công và hiệp tác với Chúa Jesus trong chức vụ cầu thay mỗi ngày cho các hội thánh, thì chiến thắng của Chúa trên kẻ thù là ma quỉ sẽ mau đạt đến.
“Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn” Và E-sai 59:16 chép rằng Chúa “thấy chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng”. Chúa cần bạn hiệp tác trong sự cầu thay của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ toàn thắng kẻ thù “trước khi mặt trời lặn”, nhưng có thể bạn đã mất cơ hội hiệp tác với Ngài.
3. Giê-hô-va Sa-lam
Giê-hô-va Sa-lam nghĩa là Giê-hô-va bình-an.. Giê hô-va bình an nầy chính là Đức Chúa Trời của sự bình an, và Chúa của sự bình an trong kinh Tân ước. Theo thiên nhiên, Ghê-đê ôn rất nhút nhát, nên ông cầm Jehovah Salam ở cùng trong chiến trận.
Rô ma 16:20, 1 Tê. 5:23, 2 Tê. 3: 16 “Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ kíp chà nát Sa-tan dưới chân anh em.-- Nguyện chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn; nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Jêsus Christ hiện đến.-- Nguyện chính Chúa của sự bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi đủ mọi cách!”
Trước hết Ngài phải chiến thắng bản ngã chúng ta, cho chúng ta được thánh hóa hoàn toàn, được sự bình an với mình và với Đức Chúa Trời, nhiên hậu Ngài mới giày đạp quỉ satan khi Ngài tái lâm.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2