"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:4408639
Đang truy cập:86

A RAW CHRISTIAN AND A MATURE CHRISTIAN


There are two kinds of Christians: raw Christians and mature Christians. Most Christians who are saved have not yet experienced God's dealings. They speak and walk as freely as before. When they argue with others, they want to return an eye for an eye and a tooth for a tooth. Before they were saved, they lost their temper when they were unhappy. Now that they are saved, they still lose their temper when they are angry. These are raw Christians. They have not learned the proper lessons before the Lord. Their will has never been broken, and they have never been humbled under the mighty hand of God; they have never been disciplined by the Lord.
 
After a Christian has passed through God's dealings, he will spontaneously accept God's discipline in the environment. When God directs his pathway with the chastening whip, he will go along with all the lessons that God gives to him. This is a mature Christian. The Lord Jesus entered Jerusalem on a donkey's colt which no man had yet sat upon (Mark 11:2). A donkey is very difficult to ride on, more difficult than an elephant, horse, or camel. If the little animal has a fit of temperament, no one can push or pull it. A donkey is an animal with a terrible and stubborn temperament. A donkey's colt that has never been disciplined and trained is an absolutely wild animal. It was born free and has never carried anyone on its back. It walks and eats according to its own way; it is not tame. A tame donkey's colt is one that has been disciplined and chastised. Someone has been running, subduing, pulling, and directing the way it should take. This is the difference between being raw and being tamed. The Lord has to work on most Christians like working on a donkey's colt before He can use them. But we like to choose our own way. Those who choose their own way are raw Christians. However, no matter how raw we are, when the Lord wants to use us, He can ride on us. If we have never been disciplined and chastised, we will never be useful.
Watchman Nee-
-
CƠ ĐỐC NHÂN NGUYÊN SƠ VÀ CƠ ĐỐC NHÂN TRƯỞNG THÀNH—
Thi 32:9- Đừng như con ngựa, con la, Là vật vô tri; Phải dùng hàm thiếc, dây cương để kiềm chế miệng nó. Nếu không, chúng sẽ không đến gần ngươi.
Sáng 16:12 - Con trai chị sẽ như một con lừa rừng, Cánh tay nó sẽ chống mọi người
Ca. 3:27 - Tốt thay cho người mang ách khi còn tráng kiện!
-
Có hai loại Cơ Đốc nhân: Cơ Đốc nhân nguyên sơ và các Cơ Đốc nhân trưởng thành. Hầu hết Cơ Đốc nhân được cứu đã chưa kinh nghiệm các sự xử lí của Đức Chúa Trời. Họ nói năng và bước đi một cách tự do như trước khi tin Chúa. Khi họ tranh luận với những người khác, họ muốn quay trở lại với lối cư xử mắt đền mắt, răng đền răng. Trước khi họ đã được cứu, họ mất bình tĩnh khi họ không hài lòng. Bây giờ họ đã được cứu, họ vẫn còn mất bình tĩnh khi họ đang tức giận. Đây là những Cơ Đốc nhân còn “sống”, còn nguyên khai.. Họ đã không học được những bài học thích hợp trước mặt Chúa. Ý muốn của họ đã không bao giờ bị phá vỡ, và họ đã không bao giờ được hạ xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ được Chúa xử lý kỷ luật.
Sau khi một Cơ Đốc nhân đã trải qua các sự xử lí của Đức Chúa Trời, anh sẽ tự phát chấp nhận kỷ luật của Đức Chúa Trời trong môi trường. Khi Đức Chúa Trời dùng roi sửa phạt chỉ đạo con đường cho anh, anh sẽ bước theo con đường đó với tất cả những bài học mà Đức Chúa Trời ban cho anh. Đây là một Cơ Đốc nhân trưởng thành.
Chúa Giêsu đã đi vào Giêrusalem trên con lừa con của con lừa cái mà chưa có người nào đã ngồi lên trên (Mác 11: 2). (Người ta nói Ngài cõi lừa cái từ làng Bê-tha-ni lên dốc núi Ô-liu, rồi cỡi lừa con từ núi Ô-liu vào thành). Thật rất khó để cỡi trên con lừa, khó khăn hơn nhiều so với việc cỡi một con voi, ngựa, hoặc lạc đà. Nếu con vật bé nhỏ có một sự phù hợp của tính khí, không ai có thể đẩy hoặc kéo nó. Một con lừa là một con vật có một tính khí khủng khiếp và bướng bỉnh. Lừa con của một con lừa mẹ mà chưa bao giờ được xử lý kỷ luật và đào tạo là một động vật hoàn toàn hoang dã. Nó được sinh ra sống cách tự do và chưa bao giờ chở bất cứ ai trên lưng nó. Nó đi và ăn theo cách riêng của mình; nó chưa được thuần hóa. Một con lừa con thuần hóa là một con lừa trong nó đã bị xử lý kỷ luật và trừng phạt.
Có một người nào đó đã được chạy, chinh phục, lôi kéo, và chỉ đạo con đường nên bước theo cah8ng? Đây là sự khác biệt giữa tình trạng còn nguyên sơ và và tình trạng được thuần hóa. Chúa phải làm việc trên hầu hết các Cơ Đốc nhân như làm việc trên con lừa con của con lừa mẹ trước khi Ngài có thể sử dụng họ. Nhưng chúng ta muốn chọn con đường riêng của mình. Những người chọn lối riêng của họ là những Cơ Đốc nhân còn “sống”, còn nguyên sơ. Tuy nhiên, bất luận chúng ta còn “sống” đến mức độ nào, khi Chúa muốn sử dụng chúng ta, Ngài có thể cỡi trên chúng ta. Nếu chúng ta đã không bao giờ được xử lý kỷ luật và trừng phạt, chúng ta sẽ không bao giờ hữu dụng.
Watchman Nee-
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2