"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2792551
Đang truy cập:91

TỔNG QUAN LÊ-VI-KÍ-

 Sự khải thị thần thượng trong Kinh Thánh có tính tiệm tiến, tiến tới liên tục, từ Sáng thế ký đến sách Khải thị. Sáng thế kí khải thị sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và sự sa ngã của con người, còn Xuất Hành khải thị sự cứu rỗi và sự xây dựng nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời.

 

Là sự tiến tới xa thêm của sự khải thị thần thượng, Lê vi ký tiết lộ sự thờ phượng và nếp sống của dân được chuộc của Đức Chúa Trời. Khi Israel còn ở với Đức Chúa Trời tại Sinai, chừng 11 tháng, Đức Chúa Trời huấn luyện họ thờ phượng và tham dự Ngài cho sự vui hưởng của họ và sống một cuộc đời thánh khiết, tinh sạch, vui mừng.

 

Sách nầy bày tỏ rằng qua đền tạm, với các của lễ, bởi các thầy tế lễ, dân được chuộc của Đức Chúa Trời có thể tương giao với Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, làm dân thánh của Đức Chúa Trời, sống cuộc đời thánh khiết để biểu hiện Đức Chúa Trời.

 

Đấng Christ là mọi sự trong sự tương giao, hầu việc và cuộc sống của dân Đức Chúa Trời. Sự thờ phương phô diễn trong Lê-vi-kí là một sự việc tiếp xúc Đức Chúa Trời bằng cách vui hưởng Đấng Christ như phần hưởng chung với Đức Chúa Trời và với nhau.

 

Xuất Hành chấm dứt với việc dựng đền tạm (Xuất 40), còn Lê vi ký bắt đầu với các của lễ (Chương 1:-7:), ngụ ý một sự tiếp tục trực tiếp giữa hai sách. Cả đền tạm và các của lễ đều là các hình bóng (tiêu biểu) cùa Đấng Christ. Qua sự nhục hóa (nhập thể) Đấng Christ đã đến để làm đần tạm (Giăng 1:14). Chính Đấng Christ nầy cũng là Chiên Con Đức Chúa Trời (Giăng 1:29), tổng thể, sự tập kết của mọi của lễ (Heb. 10:5, 10). Đấng Christ đã đến trong sự nhục hóa để đem Đức Chúa Trời đến cùng chúng ta (Giăng 1:1-13:38), và Ngài đã trải qua sự đóng đinh và sự phục sinh để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 14:1-21:25) làm cho Đức Chúa Trời thành một với chúng ta và làm cho chúng ta nên một với Đức Chúa Trời. Đền tạm ngụ ý rằng Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ hầu chúng ta có thể tiếp xúc, kinh nghiệm, bước vào và liên kết với Đức Chúa Trời. Các của lễ ngụ ý Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ cho chúng ta vui hưởng, thậm chí ăn, tiêu hóa và đồng hóa (Giăng 6:53-58) hầu chúng ta có thể được hòa quyện với Đức Chúa Trời. Đường lối để vui hưởng Đấng Christ như thực tại mọi của lễ là tiếp xúc Ngài và tiếp lấy Ngài vào như Linh của thực tại (Giăng 6:63; 14:16-18, 29: I Cor. 15:45).

 

Theo Lê-vi-ki có 5 loại của lễ chủ yếu: của lễ thiêu (1:1-7); của lễ bữa ăn (2:1-16); của lễ bình an (3:1-17); của lễ chuộc tội (4:1-35); của lễ chuộc sự quá phạm (5:1-6-7). Các chức năng của các của lễ nầy là: (1) như sinh tế cho tội lỗi, làm sự chuộc tội cho dân Đức Chúa Trời bằng cách làm êm dịu tình trạng giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, (2) như của dâng làm vui lòng Đức Chúa Trời và (3) như thức ăn cho Đức Chúa Trời và cho những người phục vụ Ngài, các thầy tế lễ.

M.K. - Biên soạn-

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2