"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2920107
Đang truy cập:66

Đặt Làm Dấu Hiệu-

dosis

naltrexon

 "Ngươi khá nói rằng: Ta là dấu hiệu cho các ngươi" – Ê-xê-chi-ên. 12:11.


Quan niệm trí năng về sự hiến dâng có ý nghĩa được chúc phước và được làm một phước lành. Đó không phải là quan niệm đúng. Những câu Kinh thánh này, mà chúng ta đọc (xem dưới đây) có một đề xuất nguyên tắc cơ bản trung tâm của sự hiến dâng cho Chúa. Và nó là gì? Ngài có thể làm cho chúng ta thành một dấu hiệu. Chúng chứa đựng luật này, mà chúng tôi đã thường xuyên chỉ ra rằng Đức Chúa Trời trong mục đích đời đời của Ngài quyết định rằng các phương thức thực hiện của Ngài được thành bởi một sự hóa thân của chính mình Ngài, đó là, một biểu hiện của chính mình Ngài trong xác thịt; và Ngài nên làm một cái gì đó trong sự nhục hóa đó, sẽ là một dấu hiệu cho vũ trụ, phải ngụ ý một cái gì đó của Trí tuệ vô hạn, Quyền lực, và Tối thượng quyền của Đức Chúa Trời – hầu Ngài giữ lấy hình thức của một con người, và làm nhiều điều theo hình thức đó và nói: "Hãy nhìn vào đó và học hỏi." Bởi những gì Ngài làm trong một công cụ như vậy Ngài đang làm công cụ đó thành một dấu hiệu và ý nghĩa không chỉ đối với con người, nhưng để các thiên thần của hai hệ thống phân cấp, thần thượng và ma quỷ hiểu. Như trong trường hợp Gióp, Ngài có thể làm một điều mà toàn bộ cơ binh thiên thần và ác quỷ nhìn vào và học hỏi, được khôn ngoan; vì vậy mà trong mỗi lĩnh vực, giữa con người và trong các nơi trên trời, các từng trời thấp và cao, Đức Chúa Trời có thể làm một điều trong những người của Ngài, đó sẽ là phương tiện giáo huấn, làm cho muôn vật được nhận thức, thông báo và chứng minh.  


Môi-se là một dấu hiệu cho con dân Israel. Ông không vâng lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã hành động tức thì, vì Moses đứng ở một vị trí nổi bật trước dân chúng, sự bất tuân của ông đã bị trừng phạt cách công khai. Trong phán quyết đó, ông đã trở thành một dấu hiệu cho dân Israel, vì sợ rằng họ đến chỗ xem nhẹ tội bất tuân. Và với chúng ta, cũng sẽ có được một cuộc chứng minh và sự phán xét xác thịt cách công khai, để cảnh báo những người khác, cũng như biện minh Lẽ thật trong sự tác thành sống động của nó. Môi-se là dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Chịu tổn thất để làm dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sẵn sàng không? Môi-se chịu tổn phí lớn là dường nào! -

Đây là một nguyên tắc xử lý thần thượng được minh họa trong các khúc kinh văn nầy:

Êxêch-. 12:6. " Vì Ta đã đặt ngươi làm một dấu cho nhà Y-sơ-ra-ên"

Êxech-. 12:11. " Ngươi khá nói rằng: Ta là điềm cho các ngươi."

Công vụ 1:8. "các ngươi sẽ …làm chứng nhân cho Ta."

2 Cor. 3:2. "Anh em là thơ của chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc."

2 Cor. 3:3. " Cũng được tỏ ra anh em là thơ của Đấng Christ."

1 Cor. 4:1. "Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như thừa sai của Đấng Christ."

1 Cor. 4:9. " Vì tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra sau rốt, giống như kẻ bị định tội chết; bởi chúng tôi trở nên cảnh làm trò cho thế giới, thiên sứ, và người ta xem.."

Eph. 3:10. " cốt để nhờ Hội thánh mà khiến các bậc chấp chánh, quyền bính trên trời hiện nay được biết sự khôn ngoan muôn mối của Đức Chúa Trời, "

2 Cor. 2:15, 16. " Vì chúng tôi đối với Đức Chúa Trời là mùi thơm của Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất: cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống."

Tôi tin rằng trong những ngày này, Chúa đang tìm cách thu thập ra một dân, và tập hợp thành một dân- số lượng của họ chắc chắn sẽ ít,  không ai nói rằng Chúa có thể làm điều này với tất cả những người của Ngài – ai sẽ là Dấu Hiệu của Ngài cho "nhà của Israel"? Lời chứng của họ có thể không phải là một lời chứng rằng "Nhà của Israel" hoàn toàn sai trật; nhưng lời chứng của họ sẽ là về một cuộc sống cao hơn và sâu hơn trong Đức Chúa Trời mà Ngài sẽ gọi họ bước vào. Người ta cảm thấy điều này đặt nặng trên một người rất nhiều trong những ngày này, và bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của điều này, rằng khi Chúa kêu gọi một dân, một tập thể nhỏ,  có thể có được, khi Ngài đặt tay của Ngài trên một người ở đây và ai đó ở chỗ kia, thêm từng người một vào một tập thể nhỏ của những người đang là dấu hiệu đặc biệt cho gia đình của Ngài, Ngài giao dịch với họ theo những cách hoàn toàn khác với những người mà Ngài theo đuổi cách chung chung trong dân khác, và Ngài nói: "Ta sẽ làm một điều mới."

Bây giờ không sử dụng bạn làm một so sánh với người khác. Họ có thể, theo cách của họ, có con dấu và phước lành nào đó của Đức Chúa Trời trên họ; nhưng không có nghĩa là Chúa đang hướng dẫn bạn cách sai lầm; và bạn không dám tranh luận theo cách những người khác đang bước đi. Đây là cách của Chúa dành cho bạn. Đừng dừng lại để so sánh. Chúng ta thường xuyên vấp ngã tại đó, chúng ta những người đã dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời,  sau đó có những kinh nghiệm và thử thách chống lại cách đặc biệt – là tác động đầy đủ từ cơn thịnh nộ của kẻ thù.

Chúng ta nhìn những người khác xung quanh, họ có một thời gian dễ dàng hơn, bởi vì họ không đi theo con đường chúng ta đang đi. Ngay lập tức chúng ta ngã xuống đáy sâu vấn đề, ra khỏi toàn bộ điều nầy. Điểm chính là, Chúa có bánh xe của Ngài trong một bánh xe, công cụ của Ngài mà Ngài mong muốn làm thành một dấu hiệu đặc biệt cho dân của Ngài, về Trí tuệ của Ngài, Quyền năng của Ngài, Ân Điển của Ngài, Phương Pháp của Ngài, Mục đích của Ngài, đến nỗi Ngài có thể tiết lộ chính mình Ngài thông qua bạn cho người khác. Có nghĩa là chúng ta đi sâu xuống mồ chết, và trong sự nhục nhã trước thế giới, hơn bất cứ ai khác. Và bởi vì Chúa đưa chúng ta sâu hơn, thì Ngài có thể tiết lộ một cái gì đó cao hơn.

Đức Chúa Trời đang đưa chúng ta theo một cách đó, cách bất thường, đó là, nếu bạn thích, đặc biệt; và làm một điều mà chúng ta biết không được thực hiện bất cứ nơi nào khác. Khi Ngài dẫn chúng ta, tôi tin rằng theo thứ tự đó, khi làm điều này, với tất cả các sự trả giá của nó, với tất cả nỗi đau đớn của nó, với tất cả các nhu cầu của vụ giết chết tất cả các phần của xác thịt, niềm kiêu ngạo, ngạo mạn, mong muốn sự chấp thuận của con người, và tất cả những loại điều khác- theo con đường mới của Ngài, Ngài đang tìm kiếm để có những người như vậy đi với Ngài, để Ngài có thể làm cho họ thành một Dấu hiệu, như một cái gì đó thuộc linh, và một cái gì đó mạnh mẽ về thuộc linh; không phải là những con người có thể được hoan nghênh, không phải là những người có thể được chấp thuận, nhưng có lẽ sẽ giống như tác động của Đức Chúa Trời từ ngai của Đức Chúa Trời trên ngai của Sa-tan, trong những ngày cuối cùng. Đó là gánh nặng của Lời Chúa: "Hỡi con người, Vì Ta đã đặt ngươi làm một dấu cho nhà Y-sơ-ra-ên"; "Ngươi khá nói rằng: Ta là điềm cho các ngươi."

Với tôi, có vẻ như thời điểm này là lúc chúng ta phải đối mặt với ý nghĩa của lời này; liệu chúng ta đang đi theo con đường phổ biến; hay là chúng ta đang đi theo con đường không được lòng dân; liệu chúng ta đang được làm Dấu hiệu của Chúa. Khi Phaolô thốt ra những lời này: "Vì tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra sau rốt, giống như kẻ bị định tội chết; bởi chúng tôi trở nên trò cho thế gian, thiên sứ, và người ta xem", ông đã tính đến trong những ngày lễ của người La Mã, khi họ tụ tập một ngày vui chơi thể thao. Khi tất cả những điều khác đã được đột phá diễn ra, điều cuối cùng sẽ là đấu trường của những người tội phạm, thực hiện môn thể thao để tôn vinh ngày lễ này, để mọi người cười, cười nhạo, chế giễu, làm cho họ vui lên, và Phaolô nói: "Vì tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra sau rốt, giống như kẻ bị định tội chết; bởi chúng tôi trở nên trò cho thế giới, thiên sứ, và người ta xem”. Cũng như thế giới cười Nehemiah trong việc xây dựng các bức tường của Jerusalem.

"Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi thành một cảnh cảnh làm trò". Chúng ta đã sẵn sàng để làm một "Dấu hiệu" không? Điều mà thế giới cười nhạo không? Thập giá của Chúa Giêsu đã từng chứng minh là một sự khôn ngoan bậc nhất và quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong thời gian tới, việc chia sẻ thập giá là thử nghiệm thực tế. Thầy chúng ta phải chịu đựng thập tự giá, và xem thường sự xấu hổ, để được làm một dấu hiệu.

Có bao giờ có một Dấu hiệu nào vinh quang hơn và mạnh hơn so với thập tự giá, - ở trên trời, trong địa ngục, và trên trái đất?

Vì vậy, Thầy của chúng ta đã đi đến kết thúc, và nói:. "vì cớ họ, Ta dâng hiến bản thân mình. Vì cớ họ, tôi dâng chính mình cho đến sự tận hiến đầy đủ và tận hiến đó là thập giá, và tôi sẵn sàng được làm một "cảnh tượng làm trò"cho loài người, ma quỷ và thiên thần, vì lợi ích của họ". Chúa muốn chúng ta làm những dấu hiệu. Ai nói điều này mà nín thở, ít biết về những gì có ngụ ý trong đó, nhưng cũng biết ân điển của Ngài là đủ. Bạn yêu quý, Ngài chỉ tìm cách tập hợp một tập thể người kết với nhau hầu Ngài có thể làm thành một Dấu hiệu, không chỉ về đau khổ và phiền não, nhưng quyền năng và vinh quang, để hiển thị cho người khác sự khôn ngoan của Ngài, sức mạnh của Ngài, tối thượng quyền của Ngài, ân điển của Ngài. Trên lập trường đó, bạn có muốn nói: "Tôi là người của Chúa." "Tôi phủ phục dưới chân Chúa; chịu đau khổ, sống hay chết, vì Chúa, tôi chịu đóng đinh không"? Đây là những gì có nghĩa là làm chứng nhân của Ngài. "Các ngươi là chứng nhân của Ta" - nó không có nghĩa là đi ra ngoài và nói phúc âm suông; nó có nghĩa Chúa làm việc từ trong cuộc sống của chúng ta, những người khác nhìn chúng ta, và nói rằng: "Đó là tâm trí của Đức Chúa Trời: đó là cách của Đức Chúa Trời, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời". Và khi Ngài làm điều đó, nên ma quỷ hiểu được Đức Chúa Trời là gì, vinh quang của Đức Chúa Trời, tối thượng quyền của Đức Chúa Trời là gì; các thiên thần cúi đầu vì những việc làm của Ngài trong Hội thánh, và vinh danh Ngài vì cớ chúng ta.

Ngài có thể dẫn chúng ta trình dâng sự phê chuẩn và sự đồng ý của chúng ta trong một hành động tươi mới về sự từ bỏ và tận hiến cá nhân, và như là một dân, cho những ngày sắp tới. Những gì Chúa muốn, không nghi ngờ, một thời gian, làm thiệt hại chúng ta một cái gì đó, thử nghiệm chúng ta rất sâu sắc, nhưng chúng ta sẽ bày tỏ Ngài, mà trước đây họ không thấy Chúa trong chúng ta như vậy.

T. Austin-Spark
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2