"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2465951
Đang truy cập:177

TÁM PHƯƠNG DIỆN CỦA VƯƠNG QUỐC-

buy naltrexone without prescription

buy naltrexone

 

Vương quốc là lãnh vực Đức Chúa Trời có thể vận dụng quyền làm Vua của Ngài. Có 8 phương diện của vương quốc như sau:

I.Vương Quôc Của Đức Chúa Trời:
   Giăng 3:3, 5,“Nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời”


   Vương quốc của Đức Chúa Trời là sự trì vì của Đức Chúa Trời theo cách tổng quát, từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai (Heb.1:8, Thi 145:13). Ngài trị vì trên vũ trụ, các từng trời, địa cầu, mọi loài thọ tạo và con người theo cách khách quan và tổng quát.
   Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời trị vì dân Israel cách tổng quát, nhưng khi sự phân phát Tân ước đến, Đức Chúa Trời trị vì dân Ngài cách đặc biệt, theo ý nghĩa sự sống.
   Trong Giăng 3: 3,5, Chúa Jesus nói với Ni-cô-đem, nếu con người không được tái sinh, người ấy không thể thấy và bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Có nghĩa người vô tín không thể bước vào lãnh vực của sự sống đời đời. Vương quốc Đức Chúa Trời trong Tân ước là lãnh vực sự sống thần thượng. Vương quốc Đức Chúa Trời hôm nay là thực tại của hội thánh. Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong hội thánh.

II. Vương Quốc Các Từng Trời:
   Math. 3;1, “ Hãy ăn năn vì vương quốc các từng trời đã đến gần”.
   Từ ngữ “vương quốc các từng trời” được Mathio dùng cách độc quyền.Từ ngữ nầy cũng được dịch là “nước trời”, “nước thiên đàng” hay “nước thiên thượng”.
   Nước trời là một phần quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đa. 4:26 chép, “các từng trời cai trị”, nên nước trời là sự cai trị thuộc thiên của Đức Chúa Trời trên muôn vật. Nước trời chỉ kéo dài trong lịch sử 2000 năm của thời đại hội thánh và 1000 năm của thiên hi niên.
   Có 3 phương diện của vương quốc các từng trời:
1.     Thực tại của nước trời: Math. 5:--7:
2.     Diện mạo của nước trời: Math.13:
3.     Sự hiển lộ của nước trời: 24:-25:

III. Vương Quốc Con Yêu Dấu Của Đức Chúa Trời:
Col. 1:12-13, “Cảm tạ Cha...Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền bính sự tối tăm, mà dời chúng ta qua vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Kingdom of the Son of His love).
   Cha như nguồn sự sống, được biểu hiện trong Con. Con là sự hóa thân của sự sống thần thượng, là đối tượng tình yêu của Cha. Sự sống thần thượng hiện thân trong Con, được ban cho chúng ta trong tình yêu thần thượng.
   Được chuyển vào vương quốc Con yêu dấu của Đức Chúa Trời là được chuyển vào Con, Ngài là sự sống cho chúng ta (1 Giăng 5;12). Con ở trong sự phục sinh (Rô.6:4-5) và bây giờ là Linh ban sự sống (1 Cor. 15:45). Ngài cai trị chúng ta trong sự sống phục sinh với tình yêu. Khi chúng ta nhờ Con mà sống, chúng ta sống trong vương quốc Ngài, vui hưởng Ngài trong tình yêu của Cha. Chúng ta được chuyển vào lãnh vực, mà nơi đó chúng ta được cai trị trong tình yêu với sự sống.
   Vương quốc nầy bao gồm ba thời đại:
1.     Thời đại hội thánh hiện nay: khoảng 2000 năm.
2.     Thời đại thiên hi niên: 1000 năm.
3.     Thời đại đời đời với Jerusalem mới.

IV. Vương Quốc Của Christ:
   Đây là vương quốc của Christ dành cho những thánh đồ đã đắc thắng trải các thời đại. Kinh thánh chép 3 thành ngữ khác nhau về vương quốc nầy: Cả ba là một vương quốc:
1.     Eph. 5:5, “vương quốc của Christ và của Đức Chúa Trời”. Chỉ những người đắc thắng dự phần vương quốc nầy.
2.     Khải 11:15, “vương quốc của thế giới đã trở nên vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời’. Tiếp sau cơn đại nạn, nước nầy sẽ kéo dài đến đời đời vô cùng (Đa. 7:13-14; 2:44-45).
3.     1 Phiero 1;11, “anh em được vào cách thảnh thơi trong vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jesus Christ”.
Đa. 7:13-14 chép Đức Chúa Trời ban vương quốc nầy cho chúa Jesus. Nước nầy là phần thưởng của những tín đồ trung tín, đắc thắng. Vào vương quốc nầy là vào vinh quang, 1 Tes. 2:12; 1 Phiero 5:10.

V. Vương Quốc Của Cha:
   Math. 26;29, “nhưng Ta (Jesus) nói cùng các ngươi, từ rày về sau, ta hẳn chẳng uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày Ta cùng các ngươi uống thứ mới trong nước Cha Ta”.
    Vương quốc của Cha là phần thuộc thiên của Thiên hi niên, nơi đó chúng ta với Chúa uống chén, sau khi Ngài tái lâm.
   Math. 13:43, “ khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ”.
   Vương quốc Cha là phần ban thưởng cho những người đắc thắng trong Thiên hi niên. Họ cư trú trong vương quốc nầy và xuống trái đất hầu việc Chúa, cai trị địa cầu.
   Đây là sự biểu lộ thực tại của vương quốc các từng trời. Chúng ta là các con trai của Đức Chúa Trời Cha, Ngài là ánh sáng (1 Giăng 1:5; Math. 13:38, 1Tim 6:16). Khi thiên hi niên đến, tín đồ đắc thắng sẽ vui hưởng Cha là ánh sáng, họ sẽ chiếu rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha. Những ai nhờ cậy sự sống của Cha, thực hiện các sự đòi hỏi cao nhất của vương quốc, là Mathio 5:-7:, những kẻ đó sẽ dự phần vương quốc nầy.

VI. Vương Quốc Của Con Loài Người:
1.     Phần  thế hạ của vương quốc Thiên hi niên:

   “Math. 13:41, 43, “Con Người sẽ sai các thiên sứ Ngài cào khỏi vương quốc Ngài mọi cớ vấp phạm và những kẻ ác...khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha họ”.
   So sánh hai câu Kinh thánh nầy với nhau, chúng ta thấy câu 41 chép về vương quốc của Con, và câu 43 nói về vương quốc của Cha. Phần của Cha là vương quốc thuộc thiên, phần tuyệt vời, có công dân là những người đắc thắng. Phần của Con Loài Người là vương quốc thuộc đất, phần nầy cần được khai quang cho tinh sạch trong 1000 năm ngay sau đó.

2.     Quốc gia phục hồi của Israel, vương quốc của David, cho dân Do thái được cứu rỗi:

   Là phần thế hạ của vương quốc thiên hi niên, vương quốc Con Người, và sẽ là quốc gia phục hồi của Israel (Sứ 1:6), nước David (Mác 11:10; Lu. 1: 32-33; 2 Sam. 7:12-13) cho dân Do thái được cứu. Người Do thái được cứu sẽ làm các thầy tế lễ, các nước phục hồi sẽ làm dân.
   Đây là vương quốc của Con Loài Người, Ngài sẽ quản lí, cai trị trên phần nầy trong thiên hi niên. Phần thuộc đất nầy của thiên hi niên sẽ ở dưới sự cai trị của phần thuộc thiên, tức là phần hoàng gia. Sự biểu lộ thực tại của nước trời sẽ bao gồm các người đồng làm vua với chúa Jesus, trị vì trên trái đất, trên vương quốc, mà nơi đó có dân Do thái được cứu làm thầy tế lễ và các nước phục hồi làm dân. Phần thế hạ của thiên hi niên bao gồm quốc gia phục hồi của Israel và các nước phục hồi, sẽ là vương quốc của Con Người.

VII. Vương Quốc Chuẩn Bị Từ Buổi Sáng Thế:
   Sau khi tái lâm, Chúa Jesus sẽ xét đoán mọi nước, là dân ngoại còn sống sót sau khi Chúa tiêu diệt các dân ngoại theo Antichrist tại Hạt-ma-ghê-đôn (Math. 25:31-46). Những kẻ đứng bên tay phải Ngài, được gọi là chiên. Chúa phán với họ, “hỡi các ngươi là những kẻ được phước, hãy đến thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi sáng thế” (C.34).
   Sau sự xét đoán tại ngai vinh quang của Chúa, như vừa nói ở trên, chiên sẽ được chuyển vào thiên hi niên, để làm dân trên trái đất, dưới sự cai trị vương giả của Christ và các tín đồ đắc thắng (Khải 2: 26-27; 12: 5; 20: 4-6) và dưới mục vụ tư tế của dân Do thái được cứu ( Xa. 8:20-23). Do đó, dân chiên thừa hưởng vương quốc chuẩn bị cho họ từ buổi sáng thế. Đó là phần thuộc đất trong thiên hi niên.

   Trong Thiên hi niên sẽ có 3 lãnh vực:
1.     Lãnh vực trái đất, nơi đó có phước hạnh của Đức Chúa Trời trên cõi sáng tạo, như đề cập ở Sáng. 1;28-30, xảy ra.
2.     Lãnh vực quốc gia Israel tại Canaan, từ sông Nile đến sông Euphrates, nơi đó dân Do thái được cứu rỗi, sẽ cai trị trái đất (Esai 60: 10-12; Xa. 14:16-18).
3.     Lãnh vực thuộc linh, thuộc thiên (1 Cor. 15: 50-52), nơi đó các tín đồ đắc thắng sẽ vui hưởng phần thưởng vương quốc.
* Dân chiên sẽ vô lãnh vực thứ nhất.

VIII. Vương Quốc Thiên Hi Niên:
  Chữ “thiên hi niên” (millennium) có nghĩa 1000 năm. Đó là thời gian kéo dài từ khi Chúa Jesus tái lâm đến trước khi trời mới đất mới đến:
1.     Là thời đại cuối cùng của cõi sáng tạo cũ.
2.     Là Vương quốc Christ tiếp nhận từ Cha.
3.     Gồm hai phần, hai khu vực:

a/.Phần thuộc thiên:
-         Gồm những người đắc thắng Cựu và Tân Ước.
-         Là Jerusalem mới trong Thiên hi niên.
-         Là phần thưởng cho mọi người đắc thắng Cựu và Tân Ước.
-         Là lãnh vực, mà từ đó Christ và các người đắc thắng trị vì các nước.
-         Là lãnh vực, mà tại đó các thánh đồ đắc thắng làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Christ trong 1000 năm.

            b/.Phần thuộc đất:
-         Vương quốc phục hồi của Israel- Vương quốc của David.
-          Lãnh vực cho dân Do thái được cứu rỗi, làm thấy tế lễ của Đức Chúa Trời, dạy dỗ các nước suốt 1000 năm.
-         Vương quốc được chuẩn bị từ buổi sáng thế cho các nước được phục hồi trong thiên hi niên.
4.     Vương quốc được giao lại cho Đức Chúa Trời Cha khi kết thúc cõi sáng tạo cũ ( 1Cor. 15:24-26)./.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2