"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:1841672
Đang truy cập:98

Đức Jehovah Jireh Là Chúa Jesus-

 Đơn Danh “Jehovah” là Tên của Đức Chúa Trời, xuất hiện chừng 7000 lần trong kinh cựu ước, còn “Jesus” là Tên của Đức Chúa Trời nhục hóa, được chép gần 800 lần trong Kinh Tân ước.

Hiện nay có nhiều người đang rao giảng Chúa Jesus chỉ là nhà cách mạng, là nạn nhân của xã hội đương thời, là thánh tử đạo, và họ không nhìn nhận Đức Jehovah là Chúa Jesus.

Trong kinh thánh bản gốc chỉ chép, “The Jesus (Đức Jesus)” và nhiều chỗ chỉ ghi là “Jesus”, nên có nhiều người cho đó là sự phạm thượng khi viết là Jesus hay kêu: “ôi Jesus”. Thực ra chữ “Jesus” có nghĩa “Đức Jehovah Cứu Chúa”.. cho nên nếu chúng ta cầu nguyện “Ôi Jesus” là chúng ta đã kêu “Ôi Đức Jehovah Cứu Chúa” rồi.

Đức Jehovah có 14 hợp Danh, hôm nay chúng ta suy gẫm hợp Danh: Jehovah Jireh.

Hãy xem Sáng 22:

c. 1-2- Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.  Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.

c.7-8--Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của-lễ thiêu?  Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của-lễ thiêu;

c.13-14--Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.  Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê ( Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm-sẵn tại đó). Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.

Theo tiếng Hê-bơ-rơ, chữ Di rê có nghĩa: to see, to provide—thấy trước, và dự bị trước.

Đức Jehovah đã dự bị con chiên đực thay thế cho Y sác—ngụ ý Đức Chúa Trời đã dự bị Jesus Christ thay thế mọi nhu cầu của chúng ta trong cả cõi đời đời, nên ngọn núi đó được Áp-ra ham đặt tên là Jehovah Jireh.

-

Chúa Jesus bày tỏ Ngài là Đức Jehovah Jireh như sau: Giăng 6:5-9

1.     Chúa Jesus thấy trước 5 bánh và hai con cá  nuôi quân chúng:

Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy quần chúng đông đến cùng mình, bèn hỏi Phi-líp rằng: “Chúng ta mua bánh ở đâu, để cho đám nầy ăn?”  Ngài hỏi vậy để thử Phi-líp, chớ chính Ngài đã biết điều Ngài sắp làm rồi.  Phi-líp đáp rằng: “Hai trăm quan tiền bánh không đủ cho họ mỗi người một ít.”  Một môn đồ là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: “Đây có một trai trẻ có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ; -

2.     Chúa thấy trước lừa mẹ và lừa con: Mathio 22:2-7

Jêsus sai hai môn đồ,  mà bảo rằng: "Hãy đi đến làng đối diện các ngươi, tức thì sẽ thấy một con lừa cái đương cột, với một con lừa con; hãy mở ra, dắt đến cho ta.  Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy đáp rằng: 'Chúa cần dùng nó,' tức thì người ta sẽ để cho dắt đi."  Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Jêsus đã truyền,  dắt lừa và lừa con đến, trải áo mình trên nó, rồi Ngài cỡi lên

3.     Chúa thấy trước phòng cao để Ngài dự tiệc Vượt qua- Mác 12:14-15

 Ngày thứ nhứt trong kỳ lễ Không men, là ngày làm thịt con sinh lễ Vượt-qua, môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt-qua tại đâu?” Ngài sai hai môn đồ đi, và bảo rằng: “Hãy vào thành, sẽ gặp một người đội vò nước (có lẽ là Giăng Mác, con trai bà chủ nhà)., thì hãy theo người;  hễ người vào đâu, hãy nói cùng chủ nhà rằng: 'Thầy bảo: Phòng khách ta sẽ dùng để ăn lễ Vượt-qua với môn đồ ta ở đâu?'  Chính người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn trên lầu bài trí sẵn sàng; hãy dọn tại đó cho chúng ta.” .

Người đội vò nước  có lẽ là Giăng Mác, con trai bà chủ nhà.

-

Vì Chúa Jesus là Đức Jehovah Jireh cho nên Ngài dự bị trước mọi sự, và thấy trước mọi sự dâng hiến của tín đồ dành cho Ngài khi Ngài phải thi hành công việc của Đức Chúa Trời hoàn tất.

Nếu Jesus chỉ là người phàm, làm sao Ngài thấy trước ba sự việc đó, và nhiều điều khác nữa, như Phi e ro câu cá có đồng tiền trong miệng con cá, và nói trước cho các môn đồ. Jesus là Đức Jehovah Jireh đáng vinh hiển.

 

-

Jehovah dự bị Áp-ram đầy đủ,

Khi ông lên núi Mô-ri-a,

Chúa Jesus đã thấy trước mọi sự,

Liên quan nhu cầu cuộc sống ta.

Minh Khải

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2