"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643598
Đang truy cập:75

 HAI NGƯỜI CON CỦA VUA ĐA-VÍT-

-
2 Sa mu ên 7: 8-16, “Vậy bây giờ, hãy nói với Đa-vít, đầy tớ Ta: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta đã gọi con từ giữa đồng cỏ, từ nơi con chăn chiên, để lập con làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của Ta. Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi, tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi con; và Ta đã khiến con được nổi danh như các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta đã chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên Ta một chỗ ở, Ta sẽ trồng họ tại đó, và họ sẽ ở mãi trong đất mình, không còn bị quấy nhiễu nữa; những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như ngày xưa nữa, tức là như lúc Ta lập các quan xét cai trị dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta đã giải cứu con khỏi tất cả các kẻ thù mà ban bình an cho con. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ thiết lập cho con một triều đại. Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi. Ta sẽ làm Cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Nếu nó phạm tội ác, Ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con. Nhưng tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó như Ta đã cho rời khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi con. Như vậy, triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt Ta đời đời; ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi.’”
Rô ma 1:3-4, “Ấy là Tin Lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua Đa-vít; 4về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta”.
Trong Kinh thánh tiếng Hê bơ rơ và Hi lạp không có chữ cháu, chỉ có chữ con. Nên Mathi 1:1 chép.” Gia phổ của Jêsus Christ, con Đa-vít và con Áp-ra-ham” (Nguyên văn).
Chúa Jesus về mặt nhân tánh là cháu chắt của Vua Đa vít, nhưng Kinh thánh chép Ngài là con Đa vít.
2 Sa mu ên 7 chép về con của Đa vít là Sa lô môn, người nối ngôi của Đa vít. Nhưng 2 Sa mu ên 7 cũng nói đến Sa lô môn lớn hơn là Chúa Jesus nữa.
1/ Nói về Sa lô môn nghĩa đen thì Chúa nói, “Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, ..….Nếu nó phạm tội ác, Ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con. Nhưng tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó như Ta đã cho rời khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi con”.
Những câu nầy nói về Sa lô môn và các hậu tự của Sa lô môn.
- “Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta” – Sa lô môn đã cất cho Chúa ngôi đền thờ.
- “Nếu nó phạm tội ác, Ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con’. Chúa đã kỉ luật Sa lô môn và các vua tiếp sau ông rất nặng nề
- “Nhưng tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó như Ta đã cho rời khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi con- Nhưng Chúa không từ bỏ triều đại của Đa vít.
2/. Nói về Sa lô môn lớn hơn Chúa nói:
- Nó sẽ xây cất một đền thờ- Chúa Jesus xây Hội Thánh là Đền Thờ Đức Chúa Trời.
- Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi- Lu ca 1:33- Ngài sẽ làm Vua nhà Gia-cốp cho đến đời đời, nước Ngài không cùng.
- Ta sẽ làm Cha nó, và nó sẽ làm con Ta- Thi 2:7, Rô ma 1:4-5, Công vụ 13: 33-34: “Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cái họ, mà khiến Jêsus sống lại y như đã chép trong Thi thiên thứ hai rằng 'Ngươi là con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi.'
Lời Đức Jehovah nói với Đa vít ở 2 Sa mu ên 7 ở đây ngụ ý hậu tự của Vua Đa vít là Chúa Jesus, sau khi sống lại, nhân tính của Ngài trở thành Con Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên trong Chúa Jesus lúc nào cũng có thần tánh là chính Đức Chúa Trời.
Vua Sa lô môn không thể là Con Đức Chúa Trời, chỉ nhân tánh của Chúa Jesus mới là Con Đức Chúa Trời sau khi sống lại.
- vương quốc của con được vững bền trước mặt Ta đời đời:
Vướng quốc của Đa vít, và của Sa lô môn chỉ tồn tại đến năm 586 T.C thì mất. Họ bị lưu đày sang Babylon. Chỉ có nước của Con Đa vít lớn hơn mới tồn tại đời đời.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2