"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643724
Đang truy cập:114

-Kinh thánh Có Chép Tên Những Người Được Chúa Phê Duyệt không?


-
Thơ Phi-líp 4:2 chép, “Cơ-lê-man và những bạn đồng công khác của tôi đã được ghi tên vào sách sự sống”. Đấy là những người tín đồ được cứu rỗi, được ghi tên trong sách sự sống. Họ là công dân thiên đàng nhưng chưa được phê duyệt vào nước ngàn năm. Có nhiều tín đồ lầm tưởng thiên đàng là nước trời, là thiên quốc, là nước ngàn năm. Hiểu như vậy là sai lầm lớn.
Khi còn ở trên thập tự giá, người ăn cướp tin Chúa, đã cầu xin Ngài, “Jêsus ôi, khi Ngài đến trong nước Ngài, xin nhớ tôi với.” Ngài đáp cùng người rằng: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ cùng ta ở trong Lạc viên.” (Lu ca 23:42-43). Chúa không nhậm lời anh, Ngài chỉ cho anh vào Lạc viên, sống chung với những người tín đồ được cứu suông mà thôi. Thật đâu dễ gì vào vương quốc thiên hi niên.
Sự việc vào nước ngàn năm ngay sau khi Chúa tái lâm là một vấn nạn hệ trọng. Kinh thánh có ghi chép số người người nào mà đã được Chúa phê duyệt rồi chăng? Dường như Chúa có tỏ bày danh tánh một số thánh đồ đã được Ngài phê duyệt, để khi đọc Kinh thánh chúng ta được sự phấn khởi tìm kiếm hầu cho mình cũng được phê duyệt như họ.
Hê-nóc và Ê-li-
Heb 11:5, “Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên, không phải thấy sự chết, người ta không tìm thấy ông đâu cả vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là người đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Hê-nóc và Ê-li đã sống vừa lòng Đức Chúa Trờ nên có lẽ hai ông đều được Ngài phê duyệt vào nước ngàn năm rồi.
Abraham, Y-sác và Gia cốp-
Lu ca 13:28 “ Các người sẽ ..thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời”.
Chúa nói Abraham, Ysac và Gia cốp, cùng một số tiên tri sẽ được ngồi bàn trong nước của Ngài. Các nhà chú giải kinh thánh phê bình Abraham tuổi cao mà còn tái hôn, và chỉ trích tính ham ăn của Ysac, nhưng Chúa bảo cả ba ông đã được phê duyệt.
Môi se-
Phục truyền 34:10-12- Về sau, trong dân Y-sơ-ra-ên không có tiên tri nào như Môi-se, là người được CHÚA biết mặt đối mặt, Ngoài Môi-se ra không có tiên tri nào được CHÚA sai thực hiện những dấu kỳ, phép lạ như vậy trong xứ Ai-cập, trước mặt vua, tất cả quần thần và toàn dân Ai-cập. Không một ai bầy tỏ quyền năng phi thường hay làm những việc vĩ đại đáng kinh sợ như công việc Môi-se đã làm trước mắt toàn dân Y-sơ-ra-ên.- Lu ca 9:19-31- Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát. Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.
Dường như Môi se và Ê-li đã được phê duyệt ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Jesus trong nước Ngài
A-rôn và Samuel-
Thi thiên 99: 6- Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài;
Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài; Họ cầu khẩn CHÚA Và Ngài đáp lời họ.
Trước kia A-rôn khởi xướng dân Israel thờ con bê bằng vàng, Chúa định giết ông lúc đó, như do Môi se cầu thay, Chúa tha tội. Phải chăng câu nầy nói cả ba ông Môi se, A-rôn Sa mu-ên đều được Chúa phê duyệt.
David-
Tác giả sách Các vua làm chứng về David, “Vì Đa-vít đã làm những điều ngay lành trước mặt CHÚA, ngoại trừ vụ U-ri người Hê-tít, thì suốt đời vua, vua không bỏ qua một điều nào trong các mạng lịnh mà Chúa đã truyền cho vua” (IVua 15:5”. Chỉ có tên tuổi của David được xuất hiện vào cuối Kinh thánh chung với danh của Chúa Jesus, chứng tỏ Đức Chúa Trời đã phê duyệt David..
Năm người đứng trước mặt Chúa-
Giê 15;1 và Exech. 14:14 chép, “Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: dẫu trong đất đó có ba người nầy, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp-- Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân nầy”. Dường như Chúa đã phê duyệt 5 vị: Nô ê, Đa ni ên, Gióp, Môi se và Sa muen rồi-
12 sứ đồ của Chiên Con
Lu ca 22:28-30-“Còn các ngươi là kẻ đã cứ ở với ta trong cơn thử thách ta, ta phong nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã phong cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống tại bàn ta trong nước ta; các ngươi cũng sẽ được ngồi trên ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.”. Mười hai sứ đồ, (ngoại trừ Giu đa Ích ca ri ốt, về sau có Ma thia thay thế) đã được Chúa Jesus phê duyệt vào nước của Ngài.
Ê-tiên, người tuận đạo-
Khải 20:4-Tôi đã thấy hồn của những kẻ vì chứng cớ của Jêsus và lời Đức Chúa Trời mà bị chém, cùng những kẻ chẳng thờ lạy con thú hoặc hình tượng nó, chẳng nhận cái dấu hiệu trên trán và trên tay mình, chúng đều được sống và đồng làm vua với Đấng Christ một ngàn năm.- Do câu kinh thánh nầy, chúng ta biết Ê-tiên đã được phê duyệt, và mọi người tuận đạo trong cựu ước cùng thời tân ước chắc chắn được tham dự vương quốc 1000 năm của Đấng Christ.
Kết Luận-
Nhìn qua đời sống các tiền nhân có nhiều ưu điểm thuộc linh, tôi nghĩ có thể họ đã được Chúa phê duyệt vào nước ngàn năm rồi. Nhìn họ quá rõ, bạn thấy mình có thể được phê duyệt như họ chăng?
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2