"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643624
Đang truy cập:91

TRỞ NÊN THÂN THỂ HUYỀN NHIỆM CỦA ĐẤNG CHRIST-

tamoxifen citrate uk

tamoxifen for men dogancoruh.com buy tamoxifen citrate uk

 Kinh Thánh: Mác 14:12-26
-
Chúng ta thấy rằng đang khi Chúa và các môn đồ ăn thì Ngài cầm bánh, chúc tạ, bẻ ra, rồi đưa cho họ và nói: “Hãy lấy, đây là thân thể Ta” (c. 22). Trước hết, Chúa và các môn đồ dự lễ Vượt Qua, sau đó Chúa thiết lập Bàn của Ngài với bánh và chén để thay thế lễ Vượt Qua. Ngài làm điều này bởi vì chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ làm ứng nghiệm hình bóng đó và trở thành lễ Vượt Qua thạt cho chúng ta (1 Cô. 5:7). Bây giờ, chúng ta đang giữ lễ Bánh Không Men thật (1 Cô. 5:8).
Bánh của bàn Chúa là biểu tượng chỉ về thân thể Chúa đã vỡ ra trên thập tự vì chúng ta để giải phóng sự sống của Ngài hầu chúng ta có thể ăn vào. Bởi dự phần vào sự sống này, chúng ta trở nên Thân Thể huyền nhiệm của Đấng Christ (1 Cô. 12:27), được tượng trưng bởi Bánh trên bàn (10:17). Vì vậy, bởi ăn Bánh này, chúng ta tương giao với Thân thế Đấng Christ (1 Cô. 10:16).


Chúa bị vỡ ra trên thập tự giá để giải phóng sự sống của Ngài. Chúa giải phóng sự sống của Ngài trong sự phục sin. Vì vậy, vỡ ra là vấn đề chết còn giải phóng là vấn đề phục sinh. Qua việc vỡ ra trên thập tự giá, Chúa có thể giải phóng sự sống thần thượng từ bên trong Ngài để chúng ta có thể dự phần nào sự sống ấy. Bởi dự phần vào sự sống thần thượng của Chúa, chúng ta trở nên Thần Thể huyền nhiệm của Đấng Christ, tức là sự mở rộng của Ngài. Điều này có nghĩa là bởi vui hưởng Bánh, chúng ta trở nên Thân Thể huyền nhiệm của Đấng Christ.
Là sự mở rộng của Ngài, Thân Thể huyền nhiệm của Đấng Christ cũng được tượng trưng bởi Bánh trên bàn như được chỉ ra trong 1 Cô. 10:17. Vì vậy, do ăn Bánh, chúng ta tương giao với Thân thể Đấng Christ.

HUYẾT, GIAO ƯỚC VÀ CHÉN
Huyết của Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi tình trạng sa ngã để trở về với Đức Chúa Trời, trở về với cơ nghiệp mà chúng ta đã đánh mất qua sự sa ngã của A-đam và trở về với phước hạnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Về Bàn Chúa (1. Cô. 10:21), bánh tượng trưng cho việc tham dự vào sự sống còn chén tượng trưng cho việc chúng ta vui hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chén được được gọi là chén phước hạnh (1. Cô. 10:16). Tất cả phước hạnh của Đức Chúa Trời và thậm chí chính Đức Chúa Trời là phần hưởng của chúng ta đểu ở trong Chén này (Thi. 16:5). Trong A-đam, phần của chúng ta là chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Khải. 14:10). Đấng Christ đã uống chén ấy thay chúng ta (Gi. 18:11), và huyết Ngài đã thiết lập chén cứu rỗi vì chúng ta (Thi. 116:13), là chén đầy tràn (Thi. 23:5). Bởi uống Chén ấy, chúng ta cũng tương giao với huyết Đấng Christ (1 Cô. 10:16).
Mác 14:25 nói về trái nho. Trái nho ở trong Chén của Bàn Chúa cũng là một biểu tượng. Trái nho tượng trưng cho huyết Chúa đổ ra trên thập tự giá vì các tội chúng ta đã phạm. Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi Huyết Ngài để tha thứ các tội phạm ủa chúng ta (Hê. 9:22).
Mác 14:24 nói rằng huyết của Chúa là huyết giao ước. Sau khi làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời, huyết của Chúa ban hành giao ước mới. Trong giao ước mới này, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha thứ, sự sống, sự cứu rỗi và tất cả các phước hạnh thuộc linh, thiên thượng và thần thượng. Khi giao ước mới này được ban cho chúng ta thì đó là Chén (Lu. 22:20), một phần hưởng cho chúng ta, Chúa đã đổ huyết, Đức Chúa Trời đã lập giao ước và chúng ta vui hưởng chén, là chén mà trong đó Đức Chúa Trời và tất cả những gì thuộc về Ngài là phần thưởng của chúng ta. Huyết là giá Đấng Christ đã trả cho chúng ta, giao ước là chứng thư Đức Chúa Trời lập với chúng ta, và chén là phần hưởng chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời.

Về bàn Chúa, chúng ta có huyết, giao ước, và chén. Khi đến bàn Chúa, chúng ta thấy một chén trên bàn. Chén ấy là giao ước và cũng liên hệ đến huyết. Vì vậy, huyết giao ước và chén là một. Huyết là giá Đấng Christ đã trả, giao ước là chứng thư về cơ nghiệp của chúng ta, và chén là phần chúng ta nhận lãnh và vui hưởng. Đấng Christ đã trả giá, Đức Chúa Trời đã lập giao ước và chúng ta vui hưởng phần hưởng này.

CÁC MÔN ĐỒ VUI HƯỞNG SỰ CHẾT
VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA, CHÍNH CHÚA
VÀ THÂN THỂ HUYỀN NHIỆM CỦA NGÀI
Qua việc thiết lập Bàn này, Chúa Jesus đã chỉ cho môn đồ thấy rằng họ sẽ bước vào sự chết và phục sinh của Ngài. Chúa phục vụ họ không những bằng chính thân và huyết Ngài mà còn bằng sự chết và phục sinh của Ngài, bằng chính Ngài và sự mở rộng của Ngài, tức Thân Thể huyền nhiệm của Ngài. Tại Bàn Ngài, Ngài phuc vụ các môn đồ bằng chính Ngài và bằng sự chết, phục sinh và bằng Thân Thể huyền nhiệm, tức là sự mở rộng của Ngài. Điều này có nghĩa là các môn đồ nên vui hưởng sự chết và phục sinh của Ngài, vui hưởng chính Chúa và vui hưởng sự mở rộng của Ngài.

Tôi không chắc là các môn đồ đã sáng tỏ về ý nghĩa bữa ăn tối của Chúa khi Chúa Jesus thiết lập. Họ đã nghe những lời Chúa phán, nhưng có lẽ họ không hiểu. Theo những gì Chúa Jesus nói tiên tri trong Phúc Âm Giăng thì khi Linh thực tại đến, Ngài sẽ dẫn họ vào trong mọi thực tại (Gi. 16:13), bao gồm thực tại về bữa ăn tối được Chúa thiết lập. Khi ấy các môn đồ chắc chắn nhớ lại những lời của Chúa. Có thể họ đã nói: “Vào đem Chúa bị bắt, Ngài đã thiết lập Bàn cùng với Bánh và Chén. Lúc đó, chúng ta không hiểu ý nghĩa điều này. Bây giờ chúng ta biết rằng ý định của Chúa là đem chúng ta vào trong sự nhận thức đầy đủ về sự chết bao-hàm-tất-cả của Ngài, sự phục sinh tuyệt diệu của Ngài, chính Ngài và Thân Thể huyền nhiệm, tức là sự mở rộng của chính Ngài”.
SINH RA NGƯỜI MỚI
Sự chết, phục sinh, chính Chúa và sự mở rộng của Ngài là để sinh ra Người Mới. Người Mới này là sự phát triền của hạt giống vương quốc trong chương 4. Sự phát triển đầy đủ của Người Mới sẽ là vương quốc. Thay vì đọc Kinh Thánh cách nông cạn, chúng ta cần được soi sáng để thấy khải tượng này.

Ngày nay, Chúa Jesus vẫn đang đem chúng ta vào trong thực tại của bàn Ngài. Trước khi bước vào sự chết, Ngài đã thiết lập Bàn với sự chết, phục sinh, chính Ngài và sự mở rộng của Ngài là những điều được tượng trưng bởi bánh vỡ ra và chén. Bánh tượng trưng cho Thân Thể huyền nhệm của Ngài. Huyết của Chúa đạ trở nên Chén như là phần hưởng cho chúng ta đã được Đức Chúa Trời lập giao ước và Đấng Christ trả giá. Hết tuần này đến tuần khác, chúng ta ôn lại câu chuyện này tại bàn Chúa.
Khi đến bàn Chúa, chúng ta không làm lễ tiệc thánh mang tính tôn giáo hay làm điều được gọi là lễ mi-sa. Trái lại, tại bàn Ngài chúng ta có khải thị về sự chết, sự phục sinh của Chúa, chính Chúa và Thân Thể huyền nhiệm của Ngài như là sự mở rộng của Ngài. Khi chúng ta dự phần trong sự chết và phục sinh của Ngài, khi chúng ta nhận Ngài là sự thay thế bao-hàm-tất-cả thì Ngài trở nên mọi sự cho chúng ta để sinh ra Người Mới. Cuối cùng, Người Mớ này sẽ trở nên vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi tiến trình này đực hoàn tất, Chúa Jesus sẽ trở lại để tiếp nhận Người Mới này và Ngài có được một vương quốc. Nguyện tất cả chúng ta thấy được khải tượng tuyệt diệu này!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2